PROTOKÓŁ Nr 10/ 1 /2004

 

 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 22 stycznia 2004 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem Pana Stanisława Orłowskiego

-          Przewodniczącego Komisji.

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1145 , a zakończyło o godz. 1330.

 

Stan osobowy Komisji – 6 osób.

Obecnych na posiedzeniu w/g  załączonej listy obecności /Załącznik nr 1/ - 6 osób.

 

Poza gronem Komisji udział wzięli:

 

1.      Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy.

2.      Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica.

3.      Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta.

4.      Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy.

5.      Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy.

 

Przebieg posiedzenia:

 

Pan Stanisław Orłowski – Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.      Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Płośnica na 2004 rok.

5.      Opracowanie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów.

6.      Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.

7.      Zamknięcie obrad.

 

           Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

 

Ad. pkt 3.

---------------

 

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 02 grudnia 2003 roku nie został przyjęty  w związku z nieobecnością ins.ds.Rady Gminy Pani Anny Lipińskiej – nie przekazano dokumentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Ad. pkt 4.

-----------------

 

Pan Stanisław Orłowski – Przewodniczący Komisji zwrócił się do członków czy są jakieś zapytania odnośnie budżetu. Zapytał na co zostaną przekazane środki, które zostaną z  przetargu na wykonanie kanalizacji w Płośnicy.

 

Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy powiedziała, że czekają jeszcze do zrealizowania następujące  inwestycje:

-          ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Płośnicy

-          częściowa gazyfikacja miejscowości Gródki

Możemy jeszcze dołożyć pieniądze na remonty dróg oraz na działalność przeciwpożarową.

 

Pan Konrad Sobiech –Członek Komisji zaproponował przekazanie pieniędzy , które zostaną z przetargu na wykonanie kanalizacji w miejscowości Płośnica w wysokości 5000 zł na działalność Przeciwpożarową.

 

Pan Konrad Sobiech –Członek Komisji zapytał w jakich działach powstała nadwyżka w załączniku nr 6.

 

Teresa Jędraszek- Skarbnik Gminy  wyjaśniła, że w chwili obecnej nie jestem w stanie powiedzieć skąd wzięła się ta nadwyżka trzeba by było  przeanalizować poszczególne działy.

Pan Konrad Sobiech –Członek Komisji  powiedział, że gdyby wiadomo było skąd  pochodzi w/w nadwyżka, wtedy łatwiej byłoby rozmawiać o działach i paragrafach. Załącznik nr 5 – zapytanie do Wójta

- kiedy zostaną zakończone  inwestycje wodociągu w Priomie i w Turzy Małej oraz kanalizacji w Płośnicy.

 

Wójt Gminy M. Michał Niedźwiecki – wyjaśnił, że inwestycje zostaną zakończone we wrześniu tego roku, a po trzech miesiącach dostaniemy zwrot z Sapardu.

 

Pan Konrad Sobiech –Członek Komisji zapytał kiedy Wójt zamierza zaciągnąć kredyt.

 

Pan M. Michał Niedźwiecki -Wójt Gminy Płośnicanie mogę udzielić jednoznacznej odpowiedzi , na końcu inwestycji w granicach półrocznego kredytu.

 

Pan Konrad Sobiech – Członek Komisji w związku z tym pytaniem czy Sapard nie cofnie inwestycji i jaka mogłaby być przyczyna.

 

Pan M. Michał Niedźwiecki -Wójt Gminy Płośnicamogą wystąpić błędy projektowe, które będą rzutować na wykonanie inwestycji lub w ostatniej chwili mieszkańcy mogą zablokować wejście na swoje grunty.

 

Pan Konrad Sobiech – Członek Komisji czy będziemy musieli wykupić dane grunty.

 

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy  w odpowiednim terminie zrobimy korektę do wniosku na środki z Sapardu.

 

Pan Konrad Sobiech –Członek Komisji jaki będzie udział mieszkańca w inwestycji.

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy  koszt podłączenia dla mieszkańca 1200 zł

 

Pan Konrad Sobiech – Członek Komisji czy wiadomo jest już coś w sprawie byłej kasjerki.

 

Pani Teresa Jędrasze - Skarbnik  już w 2002 roku było postanowienie z Sądu i w ciągu dwóch lat powinna spłacić pieniądze.

 

Pani Maria Wodzyńska – Członek Komisji zapytała o dojazdy dzieci gimbusem.

 

Pani Katarzyna Zakrzewska  –Sekretarz Gminy będziemy starali się aby lekcje rozpoczynały się później.

 

Pan Stanisław Orłowski – Przewodniczący Komisji przedstawił pozytywną opinię RIO w Olsztynie i zwrócił się z prośbą o dalsze pytania dotyczące projektu budżetu.

 

Pan Konrad Sobiech – Członek Komisji proszę o informacje na temat sprzedaży mienia komunalnego - sprzedaż lokalu po byłym przedszkolu.

 

Pani Marzena Biernat – insp. ds. gospodarki gruntami wyjaśniła sprawę kupna mieszkania po byłym przedszkolu oraz działek.

      Pan Stanisław Orłowski –Przewodniczący Komisji  poprosił o przegłosowanie projektu  

      budżetu kto jest za, kto przeciw.

 

Projekt budżetu został jednogłośnie i pozytywnie zatwierdzony.

 

 

Ad. pkt 5.

---------------------

 

 

Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2004 przedstawia się następująco:

 

I kwartał:

 

1.      Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2004 rok w oparciu o przedstawiony przez Wójta projekt budżetu i opinię przewodniczących pozostałych komisji Rady Gminy.

 

II kwartał:

 

1.      Ocena wykonania Budżetu Gminy Płośnica za 2003 rok.

2.      Zaopiniowanie sprawozdań z działalności z działalności finansowej jednostek organizacyjnych gminy.

 

III kwartał:

 

1.      Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.

2.      Ocena realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania w 2004 roku i kontynuowanych z lat ubiegłych.

 

 

IV kwartał:

 

1.   Przygotowanie materiałów do opracowania projektu budżetu gminy na 2005 rok.

2.   Zaopiniowanie propozycji Wójta w sprawie wysokości stawek podatkowych i opłat   

      lokalnych na 2005 rok.

3.      Ocena realizacja zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania w 2004 roku.

 

      Inne sprawy bieżące wynikające z pracy Wójta i Rady Gminy.

 

Ad. pkt 7.

 

         Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i na tym zamknął niniejsze posiedzenie Komisji.

 

 

                                                                                          Przewodniczący Komisji:

 

                                                                                              Stanisław Orłowski