PROTOKÓŁ Nr 7/2/2004 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu
06 lutego 2004 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy

pod przewodnictwem Pana Pawła Rozentalskiego –

Przewodniczącego Komisji.
 


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1000, a zakończyło o godz. 1300.

Stan osobowy Komisji – 5 osób.

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności – 5 osób.

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

  1.Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy
 
2.Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica

 
3.Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gmin


Przebieg posiedzenia:

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad:

  1.       Otwarcie posiedzenia.
  2.      
Przyjęcie  porządku obrad.
  3.      
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4.      
Kontrola umorzeń podatkowych za 2003 rok.
  5.      
Sprawy bieżące oraz  wolne wnioski.
  6.      
Zamknięcie obrad.

Ad.2

            Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad.3 

         Protokół Nr 6/1//2004 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu  20 stycznia 2004 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

           Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu – jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

Ad.4 

Przewodniczący Komisji Paweł Rozentalski poprosił Pana Wójta o przedstawienie informacji dotyczącej umorzeń podatkowych w roku 2003 oraz analizę jak to się przedstawiało w roku 2000/2001/2003.

Pan Wójt przedstawił informację  w sprawie umorzeń podatkowych za rok 2003.

Liczba podatników w gminie Płośnica wynosi 2170 osób ( fizycznych i prawnych).Wymiar podatku w 2003 roku wynosił 1.650.662 zł., zaległości bieżące za 2003 rok – 119921 zł. z tego umorzono 7678 zł., wpłaty bieżące 1530741 zł. Kwota umorzonego podatku w stosunku do wymiaru: 0,46 %, a kwota umorzonych zaległości w stosunku do zaległości ogółem: 6,40%.  
Liczba osób, którym umorzono zaległości podatkowe: 40 osób( w tym 2 osoby prawne)- 1,8%.Zaległości z 2002 roku wynoszą 366 049 zł. z tego umorzono 43 371 zł., z tego wypłacono 100 148 zł.

W roku 2003 egzekucji podano 145 osób, których zaległości stanowiły kwotę 33.327,90 zł.       ( I  i II rata podatku )

Egzekucja skuteczna : 13.601, 80 zł( 59 osób)

Zwrot tytułów wykonawczych z powodu nieściągalności: 5.762,50 zł. ( 25 osób)

W 2003 roku do egzekucji poddano do komornika 145 osób z zaległościami na kwotę 33.327,90 zł. skuteczna egzekucja okazała się na 59 osób, z tytułu nieściągalności zwrócono 25 osób na kwotę: 5.762,20 zł. Po przeanalizowaniu umorzeń w roku 2003 stwierdzam, że są one na tym samym poziomie co w roku 2001/2002. 

Wykaz przedsiębiorców, którym umorzono zaległości podatkowe w 2003 roku był wywieszony w siedzibie Urzędu Gminy Płośnica w dniu 15.12.2003 roku i został zdjęty po upływie miesiąca tj.16.01.2004 roku.

Inne umorzenia pod warunkiem, że osoby będą płaciły na bieżąco. Łączna kwota umorzeń 2.702,59zł. Sytuacja materialna tych rodzin jest bardzo słaba są to osoby, które są praktycznie bez środków do życia.
 
W 2003 roku wpłynęło 18 podań o umorzenie odsetek za zwłokę od uiszczonych zaległości podatkowych. Umorzono odsetki na łączną kwotę 7. 001,80zł, przy czym odsetki umorzono po zapłaceniu zaległości podatkowej. Ponadto w 2003 roku wydano 15 decyzji odmawiających umorzenie zaległości podatkowych.

 Pan Konrad Sobiech – członek Komisji Rewizyjnej  - jak wygląda odpłatność za środki transportowe?

 Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – nie ma umorzeń kwoty podatkowej, mogą być tylko umorzenia odsetek, wyjątkiem był Pan Roman Cybulski z Małego Łęcka, który zaprzestał działalność i nie posiada transportu.

 Pan Konrad Sobiech – członek Komisji Rewizyjnej – jak wygląda płatność Spółdzielni „Rolnik” w Płośnicy.

 Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – w chwili obecnej płatność jest na bieżąco realizowana. Od roku 2004 wejdzie sprawa hipoteki i 50 osób będzie oddane pod hipotekę.

 Pani Bożena Kowalska – członek Komisji Rewizyjnej – jeżeli chodzi o Pana Gulczyńskiego  i Piórkowskiego to wiadomo mi, ze zaczął nową inwestycję- budowa nowej obory i czy są jakieś ulgi z tego tytułu?.

 Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – jest ulga z tytułu budowy lub modernizacji budynku gospodarskiego.

 Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji – podsumowując i analizując umorzenia, czy macie Państwo jakieś zastrzeżenia co do umorzeń podatkowych, uważam, że starania z wejściem na hipotekę jest  to słuszna sprawa. Podatek gruntowy został obniżony i trzeba poprawić ściągalność od podatników. Ustalając harmonogram pracy komisji nie chcę aby okazało się, że Wójt ma wrażenie, że go cały czas kontrolujemy i chcemy robić na złość.
Nasze zadanie polega na tym aby pomóc Wójtowi i gminie.

Pan Konrad Sobiech – członek Komisji Rewizyjnej – taki jest obowiązek i Statut Komisji Rewizyjnej. Komisja nie tylko załatwia sprawy Sesji ale również sprawy rewizyjne w Urzędzie. Na poprzedniej Komisji był wniosek aby dokumenty były do wglądu, kwota jest kwotą ale ważny jest dokument, podanie czy załącznik, który udokumentuje kwotę umorzenia, a nie, że padło bydło czy była susza. Podatnik zarówno otrzymał umorzenie jak i odszkodowanie z tytułu suszy. Uważam, że wgląd do dokumentów powinien być, ale jeżeli Państwo sobie nie życzycie nie będę robił nacisku.

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji – gdyby wynikła sprawa umorzeń tego typu, że jest to o 100-200% wyższe niż w latach ubiegłych to powołałbym podkomisję składającą się z 2, 3 członków, którzy mogliby przeglądać dokumenty. To co jest przygotowane to uważam, że jest to czytelne i nic nie jest załatwiane po znajomości.

Pan Konrad Sobiech – członek Komisji Rewizyjnej  - rolnicy z tytułu suszy dostali również odszkodowanie i mają umorzony podatek.

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – rolnicy otrzymali niewielkie odszkodowania, a podania wpływały jeszcze przed przyznaniem odszkodowania i nie wiadomo było czy podatnik je otrzyma. Może niektórzy wykorzystali sytuację. Pod podanie o umorzenie jest dołączony protokół komisji suszowej. Pierwszy czynnik, na który powołują się rolnicy celem umorzenia podatkowego to susza, padnięcia inwentarza, pożar. Drugi czynnik to choroba, nieudolność życiowa, pijaństwo, niedbalstwo właściciela.

Pan Włodzimierz Wasiek – członek Komisji Rewizyjnej – my jako komisja poprzez sprawdzanie chcemy pomóc Panu Wójtowi. Wnioskuję o sprawdzenie delegacji służbowych.

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji – nie bronię komisji ani Wójta, ale niech to się nie odbywa zbyt nachalnie. Z takich kontroli trzeba wyciągnąć wnioski, zalecenia co pomoże w prowadzeniu urzędu. 

Ad. 5 

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji – mam pytanie odnośnie wody na wybudowaniach w miejscowości Pierławka.

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – te zabudowania nie będą ujęte.

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy – chciałabym poruszyć sprawę zebrań wiejskich, ponieważ uważam, że Rada i Wójt powinni wspólnie działać dla dobra naszej Gminy, a nie atakować się nawzajem na zebraniach wiejskich. Radni zamiast tłumaczyć mieszkańcom, jak przedstawia się dana sprawa to atakują Urząd Gminy. My jako Rada jesteśmy Organem uchwałodawczym, a Wójt jest Organem wykonawczym i wykonuje to co my sami uchwalamy. My przedstawiamy mieszkańcom to co sami uchwaliliśmy. Kłócenie się na zebraniach nie jest naszą dobrą wizytówką, jeżeli mamy jakieś zastrzeżenia to rozpatrujemy to na komisjach. Jeżeli jedziemy na zebrania to powinniśmy uspokajać mieszkańców, a nie podgrzewać atmosferę. Uważam, że Pani Renata Warmińska była za obniżeniem podatku więc  musi się liczyć z pewnymi konsekwencjami. Nie ma wspólnej pracy tworzymy wojnę podjazdową. Daję to pod rozwagę Państwu, bo to nie rzutuje na dobro naszej Rady. My na zebraniach wiejskich nie powinniśmy się nawzajem ośmieszać.

Pan Konrad Sobiech – członek Komisji Rewizyjnej – to co usłyszałem od Pani Przewodniczącej to uważam, że z ludzi nie można robić monolitu, nie można podporządkowywać sobie ludzi. Pani nie wypada na tym stanowisku w ten sposób się wypowiadać. Jedni wiedzą więcej drudzy mniej. Ja też mógłbym na zebraniu zabrać głoś w pewnych sprawach, ale tego nie zrobiłem. Pani Renata Warmińska ma prawo mówić i musi mówić to co ją boli. Jeszcze raz powtarzam nie jesteśmy monolitem. Ta wypowiedź może Panią drogo kosztować.

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy – uważam, że my na komisjach rozbieramy pewne sprawy od środka, a później powinniśmy przedstawiać to na zewnątrz jako wspólnie wypracowane stanowisko, a nie oskarżać się nawzajem.

Pan Konrad Sobiech – członek Komisji Rewizyjnej – to wszystko zależy od nas, my musimy naciskać Wójta aby szukał pieniędzy, a nie mówić że w tamtej kadencji to było tak, a nie tak. Mamy kredyt mamy zadłużenie i trzeba ciągną dalej.

Pan Włodzimierz Wasiek – członek Komisji Rewizyjnej – jak mówiłem, żeby ogrodzenie zrobić w czynie społecznym to byśmy trochę zaoszczędzili.

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy jeśli chodzi o oszczędności to myśmy  analizowali tę sprawę i rzemieślnik chciał tyle samo za żelazo i nie można tego zrobić taniej.

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -  jak przedstawia się sprawa sprawa robót interwencyjnych.

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – na dzień dzisiejszy mamy tylko osoby zatrudnione przez agencję Nieruchomości Rolnej.

Pan Stanisław Margalski – członek Komisji Rewizyjnej – jak wygląda sprawa chodnika w Gródkach.

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – jest to chodnik przy drodze powiatowej z tego co mi wiadomo Starostwo nie zamierza remontować, ponieważ jeszcze są tam płytki, choć jest konieczność wymiany. Może będzie to robione w 2005 roku.

Pan Włodzimierz Wasiek – członek Komisji Rewizyjnej – kto wygrał przetarg na odśnieżanie dróg w Powiecie i jak wygląda sprawa indywidualnych pojemników na śmieci.

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy jesteśmy w trakcie uzgodnień w sprawie pojemników.

Pan Konrad Sobiech – członek Komisji Rewizyjnej – kto pali w Ośrodku Zdrowia w Niechłoninie.?

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – Ośrodek dzierżawi „ESKULAP” Lidzbark i płaci nam czynsz, chciałbym aby już Pani dr przejęła wszystko. W chwili obecnej my palimy w Ośrodku.

Pan Włodzimierz Wasiek – członek Komisji Rewizyjnej  - jak wygląda sprawa energii w starej Szkole Podstawowej w Płośnicy?

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – Gmina złożyła wniosek o założenie liczników w szkole i jesteśmy w trakcie wykonywania tych prac.

 


Protokołowała                                                             Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Katarzyna Zakrzewska                                                                         Paweł Rozentalski