PROTOKÓŁ Nr 7/1/2004

 

 

 

z posiedzenia  Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa    odbytego w dniu 21 stycznia 2004 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem Pani Renaty Warmińskiej – Przewodniczącej Komisji.

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1000 , a zakończyło się o godz. 1440.

 

Stan osobowy Komisji – 5 osób.

Obecnych na posiedzeniu w/g  załączonej listy obecności – 5 osób.

 

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

 

1.      Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy.

2.      Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica.  

3.      Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta Gminy.

4.      Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy.

5.      Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy.

6.      Pani Barbara Kramkowska – Delegat do Izb Rolniczych.

7.      Pan Tadeusz Spychała – Delegat do Izb Rolniczych.

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Przebieg posiedzenia :

 

Pani Renata Warmińska – Przewodnicząca Komisji otwierając posiedzenie powitała wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

 

2.      Przyjęcie porządku obrad.

 

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

4.      Spotkanie z Delegatami do Izb Rolniczych.

 

5.      Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Płośnica na 2004 rok.

 

6.      Opracowanie planu pracy Komisji.

 

7.      Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.

 

8.      Zamknięcie obrad.

 

            Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          2  -

 

Ad. pkt 3

----------------

 

            Protokół Nr 6/5/2003 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa odbytego w dniu 01 grudnia 2003 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

            Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu – jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

 

 

Ad. pkt 4.

 

Pan Tadeusz Spychała  poinformował o zasadach przydziału kwot mlecznych z rezerwy krajowej, która wynosi ok. 1 mln litrów. Do końca lutego rolnicy będą powiadomieni o przyznanych kwotach mlecznych.

 

 

Ad. pkt  5.

 

        Członkowie Komisji projekt Budżetu Gminy Płośnica na 2004 rok otrzymali wcześniej wraz z zaproszeniami na niniejsze posiedzenie w celu umożliwienia im dokładnego zapoznania się z jego treścią, ponadto Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy przedstawiła zaplanowane w nim środki po stronie dochodów i wydatków.

 

Pani Renata Warmińska – Przewodnicząca Komisji zapytała o zasadę spłaty pożyczki.

Pani Skarbnik – udzieliła wyjaśnień w tej sprawie.

 

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy odczytała pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej z Olsztyna w sprawie pozytywnej opinii o projekcie Budżetu Gminy na 2004 rok ( Uchwała Nr 53/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2004 roku).

 

Pani Renata Warmińska – zapytanie o załącznik nr 7 oraz działki w Wielkim Łęcku.

Odpowiedzi udzieliła Pani Sarbnik.

 

Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta Gminy  - złożył wniosek w sprawie likwidacji basenu przeciwpożarowego ( koszt projektu łącznie z operatem wodno-prawnym 4000 zł)

 

Pan Jan Kawka Członek Komisji – zapytał o sprawę wodociągu w Turzy Małej.

Wójt Gminy – wyjaśnił, że realizacja wodociągu w miejscowości Turza Mała nastąpi w 2005                         roku.

 

Ad. pkt 6.

 

Komisja Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa opracowała następujący plan pracy na rok 2004

 

 

1.      Spotkanie z Kierownictwem Doradztwa Rolniczego w zakresie podejmowania działań na rzecz rozwoju grup producenckich poprzez przedstawicieli Izb Rolniczych i Ośrodka Doradztwa Rolniczego na terenie naszej Gminy.

2.      Spotkanie z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych rolników – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Działdowie.

 

 

 

 

                                                                      

 

- 3 -

 

 

3.      Spotkanie z Delegatami do Izb Rolniczych.

4.      Inne sprawy bieżące wynikające z pracy Rady Gminy.

 

 

 

 

                                                                          Ad. pkt 7.

 

 

Pan Jacek Wielongowski –złożył wniosek o zmianie organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg: Przełęk-Kuczbork w miejscowości Niechłonin.                                                           

 

Pani Renata Warmińska – Przewodnicząca Komisji – dlaczego w projekcie budżetu na 2004 nie znalazły się propozycje inwestycji, które Wójt przedstawił na Komisji Rolnictwa w dniu    01 grudnia 2003 r.  

 

 

Wójt M.Michał Niedźwiecki – nie wszystkie założenia inwestycyjne na rok 2004 znalazły się w projekcie Budżetu Gminy na rok 2004 z powodu braku środków.

 

W związku z tym proponuję  przeprowadzić następujące inwestycje:

 

1/ Budowa kanalizacji w miejscowości Płośnica.

2/ Budowa wodociągów w miejscowościach: Prioma i Murawki.

4/ Zasypanie basenu przeciwpożarowego w Płośnicy i zagospodarowanie terenu na parking- 

   ewentualnie  będą prowadzone rozmowy i przygotujemy projekt

5/ Dokończenie ogrodzenia oraz zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w     

    Płośnicy - częściowo.

 

Nie zrealizujemy wniosku Szpitala Powiatowego w Działdowie w sprawie zakupu respiratora.

 

Wójt Gminy – Przewodniczący Komisji  Rolnictwa Powiatowej Rady w Działdowie zwrócił się z prośba o zaopiniowanie  przekształcenia Pomocniczego Gospodarstwa Rolnego przy Zespole Szkół rolniczych w Gródkach w Gródkach w Spółkę Pracowniczą.

Komisja Rolnictwa opiniuje tę sprawę pozytywnie.

Wójt przygotuje projekt uchwały w sprawie stanowiska Komisji Rolnictwa o przekształceniu gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół Rolniczych w Gródkach w spółkę pracowniczą.

 

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy opowiedziała się za propozycją Wójta

Komisja Rolnictwa zaopiniowała w/w sprawę pozytywnie.

 

Pan Jan Kawka – zgłosił potrzebę usunięcia suchych gałęzi na terenie boiska szkolnego w Szkole Podstawowej w Turzy Małej.

 

Pan Tadeusz Zajdziński -  Członek Komisji zwrócił uwagę na potrzebę obcięcia spróchniałych konarów dwóch drzew rosnących przy drodze powiatowej na trasie Mały Łęck – Wielki Łęck oraz zgłosił wniosek ustawienia znaku dotyczącego ograniczenia prędkości jazdy do 40km/ha przy zakręcie drogi Mały Łęck – Wielki Łęck. Zapytał również o przystanek w Wielkim Łęcku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 -

 

 

Pan Jan Kawka – złożył wniosek na zakup kolczykownicy bydła na jedno sołectwo.

 

 

Pani Renata Warmińska – zapytała o termin zebrań wiejskich w miejscowościach Wielki Łęck i Mały Łęck oraz o wycinkę trzech dębów w Małym Łęcku.

 

 

  Wójt M. Michał Niedźwiecki – zebranie wiejskie w Wielkim Łęcku odbędzie w dniu       28.01.2004 roku o godz. 1830, a w Małym Łęcku w dniu 29.01.2004 roku ogodz. 1830.

      

 

     Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta zajmie się sprawą wycinki trzech dębów w Małym   Łęcku po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

 

 

    

      Pani Renata Warmińska – zapytała na jakiej zasadzie i z czyjego upoważnienia działa   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

      Odpowiedzi udzieliła Pani Beata Garncarz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – działam z upoważnienia Rady Gminy

 

 

 

Ad. pkt 8.

 

            Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział i na tym zamknęła niniejsze posiedzenie Komisji.

 

 

Protokołowała:                                                                           Przewodnicząca Komisji: