PROTOKÓŁ Nr 7/1/2004

 

z  posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego

i Ochrony Przeciwpożarowej działającej przy Radzie

Gminy odbytego w dniu 15 stycznia 2004 roku

w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem

Pana Jana Lemańskiego     Przewodniczącego  Komisji.

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.10 , a zakończyło o godz. 15.45..

 

Stan osobowy Komisji  – 6 osób  .

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności – 6 osób   – Załącznik Nr 1

 

Poza gronem w/w Komisji udział w posiedzeniu wzięli :

       1.   Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy

2.      Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy .

3.      Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójta Gminy

4.      Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta Gminy

5.      Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy

6.      Pani Halina Jabłońska – Inspektor ds. Budownictwa i Ochrony Środowiska

7.      Pani Anna Lipińska  - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy . 

 

 

                                           Przebieg  posiedzenia :

 

 

Pan Jan Lemański    - Przewodniczący Komisji  otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków  oraz   zaproszonych gości, po czym  zaproponował następujący porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia .

 

  1. Przyjęcie porządku obrad .

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

  1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu  Budżetu   Gminy Płośnica na 2004 rok.

 

  1. Opracowanie Planu  Pracy Komisji na 2004 rok.

                                                   

6.    Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.

 

       7.  Zamknięcie obrad .

                                           

 

                  Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego  posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

Ad. pkt 3.

=========

 

     Protokół Nr  6/5/2003 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej   odbytego w dniu 28 listopada  2003 roku został wyłożony na sali narad na 30 minut przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia wszystkim członkom komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

 

     Członkowie Komisji żadnych uwag ani zastrzeżeń do treści ww. protokołu nie zgłosili przyjmując go jednogłośnie w takim brzmieniu , w jakim został sporządzony. 

 

 

Ad. pkt 4.

==========

 

               Członkowie Komisji projekt Budżetu Gminy Płośnica na 2004 rok otrzymali przed posiedzeniem wraz z zaproszeniami w celu dokładnego zapoznania się z jego treścią .

 

Pani Teresa Jędraszek  – Skarbnik Gminy , na prośbę Wójta Gminy przedstawiła projekt  Budżetu Gminy Płośnica na 2004 rok, szczegółowo i dokładnie omawiając propozycje

 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej na 2004 rok .

 

Pan Stanisław Orłowski  - Członek Komisji zwrócił uwagę na środki zaplanowane w dziale

Ochrony Przeciwpożarowej i utrzymanie jednostek OSP. Stwierdził , że zaplanowane środki nie wystarczą na wydatki związane z działalnością straży na terenie gminy , gdyż większość środków pochłania utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płośnicy tj. wynagrodzenie Kapelmistrza i  instruktora do  tanbumajorek . Po czym zgłosił potrzebę zwiększania środków w ww. dziale budżetu lub przyłączenie utrzymania Orkiestry do Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy .

 

       Po dyskusji w tym temacie członkowie Komisji postanowili szukać środków w budżecie gminy na zwiększenie zaplanowanych środków w dziale Ochrony Przeciwpożarowej .

 

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy zgłosiła wniosek          o zaplanowanie środków  w budżecie na 2004 rok w celu uregulowania działki na której znajduje się basen p/poż w Płośnicy. Basen ten jest zbędny , w którym gromadzi się brudna , cuchnąca woda , składowiskiem butelek i śmieci. Położony jest na środku wsi , zaraz przy przystanku PKS i dwóch sklepów i stanowi przykrą wizytówkę miejscowości, w której znajduje się    siedziba gminy.

 

Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie przez członków Komisji .

 

         Więcej uwag ani zastrzeżeń do proponowanego projektu  Budżetu Gminy na 2004 rok członkowie Komisji nie zgłosili , po czym  jednogłośnie opowiedzieli się za przedłożeniem niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy.

 

Ad. pkt 5.

===========

 

Pan Jan Lemański – Przewodniczący Komisji zaproponował następujący Plan Pracy Komisji  na 2004 rok:

 

 

1.      Zapoznanie się z działalnością Rewiru Dzielnicowego Policji w Płośnicy za 2003 rok.

2.      Sprawozdanie z działalności jednostek OSP na terenie Gminy Płośnica.

3.      Analiza utrzymania porządku, ładu i czystości w poszczególnych miejscowościach Gminy Płośnica.

4.      Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy oraz Budżetu Gminy Płośnica.

5.      Inne prace wynikające z potrzeb Rady Gminy lub Wójta Gminy Płośnica.

 

 

 

 

       Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli przedstawiony przez Przewodniczącego plan pracy Komisji na 2004 rok opowiadając  się za przedłożeniem go pod obrady najbliższej Sesji.

 

Ad. pkt 6.

=========

 

Pani Halina Jabłońska – Inspektor ds. Budownictwa i Ochrony Środowiska przedstawiła        i uzasadniła potrzebę naniesienia zmian do uchwały dotyczącej zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych .

 

    Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionych zmian    w ww. uchwale.

 

 

 

Pan Stanisław Orłowski – Członek Komisji  stwierdził, że próba odprowadzenia wody          z drogi wojewódzkiej w Gródkach przy przystanku PKS nie spełniła oczekiwanych rezultatów, gdyż nadal gromadzą się tam duże kałuże , które uniemożliwianie czekania podróżującym na autobus. Należałoby przedstawić wniosek o uregulowanie przepustu             i umożliwienie odpływu wody do Zarządu Dróg .

 

Pan Wiesław Rudnicki – Członek Komisji poprosił o wysłanie do Zarządu Dróg pisma         w sprawie ustawienia znaków dotyczących ograniczenia prędkości jazdy do 40 km/ ha na terenie miejscowości Gralewo .

 

Członkowie Komisji zwrócili się z pytaniem do Pani Jabłońskiej dotyczącej planowanej nitki kanalizacyjnej na rok 2004 .

 

Pani Halina Jabłońska – W odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśniła, że w 2004 roku planuje się skanalizowanie 75 % miejscowości Płośnica tj. dzialek , ulicy Dworcowej , Kościelnej pomijając ulicę Młyńską , Lipową oraz Sasarowa . 4 marca odbędzie się przetarg na wykonawcę , natomiast przewidywany termin zakończenia prac kanalizacyjnych planuje się na koniec lipca .

 

     Członkowie Komisji biorąc pod uwagę to , że nie wszyscy mieszkańcy zaplanowanego obszaru nie będą chcieli podłączyć się pod kanalizację ze względu na dość wysoki koszt / ok. 1.200 zł. od posesji / oraz opłatę związaną z odprowadzaniem ścieków – rozważali, czy nie lepiej byłoby w 2004 roku skanalizować mniejszą część Płośnicy a w zamian wziąźć pod uwagę Rutkowice .

 

Pani Jabłońska wyjaśniła , że nie ma takiej możliwości , gdyż opracowana i przyjęta już jest dokumentacja i musimy kontynuować tę inwestycję ściśle według niej . Zmiana dokumentacji na taką inwestycję wymaga dużo czasu i pochłonie bardzo duże środki z budżetu gminy, na co nie możemy sobie pozwolić.    

 

Ad. pkt  7.

== =========

      

Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady niniejszego posiedzenia .

 

Protokołowała:                                                                      Przewodniczący Komisji

 

Anna Lipińska                                                                                 Jan Lemański