PROTOKÓŁ Nr 8/1/2004

 

z posiedzenia Komisji Oświaty , Kultury , Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych   odbytego w dniu 19 stycznia  2004 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy  pod przewodnictwem   Pani Bożeny Kowalskiej  Przewodniczącej  Komisji.

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.05 , a zakończyło o godz. 1555 .

 

Stan osobowy Komisji – 6 osób

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności   – 6 osób.

 

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli : 

 

 1. Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy
 2. Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy
 3. Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy Płośnica
 4. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica 
 5. Pan Kazimierz Podlasin – Zastępca Wójta Gminy Płośnica
 6. Pani Anna Lipińska – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

 

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

 

                               Przebieg  posiedzenia :

 

Pani Bożena Kowalska  - Przewodniczący Komisji  otwierając posiedzenie powitała wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia .

 

 1. Przyjęcie porządku obrad .

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie  proponowanego Projektu Budżetu Gminy Płośnica                                na rok 2004.

 

 1. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2004 rok.

 

 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie zmian do Uchwały Nr XIV/ 23/2000 Rady Gminy         w Płośnicy z dnia 30 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli , ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego , funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagradzania , a także wysokości. 

 1. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania .

 1. Zamknięcie obrad .

            Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego         posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

Ad. pkt 3.

=========

 

         Protokół Nr 7/6/2003 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia             i Spraw Socjalnych   odbytego w dniu 27 listopada   2003 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia  w celu umożliwienia członkom komisji dokładnego zapoznania się    z jego treścią .

 

      Członkowie Komisji  nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści

 w/w protokołu - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu , w jakim został sporządzony.

 

Ad. pkt 4.

==========

      

      Ze względu na to , że członkowie Komisji Projekt Budżetu Gminy na 2004 rok otrzymali przed posiedzeniem wraz z zaproszeniami – odstąpili od głośnego czytania przez Panią Skarbnik Gminy – przystępując do dyskusji :

 

Pan Włodzimierz Wasiek -  Członek Komisji zgłosił uwagę , że w otrzymanym przez niego projekcie nie ma   w części opisowej dochodów w dziale Oświaty.

 

Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy wyjaśniła , że nie ma takiego działu po stronie dochodowej budżetu , gdyż Oświata nie gromadzi żadnych dochodów .

 

Pan Włodzimierz Wasiek – poprosił o wyjaśnienie z jakiego tytułu planuje się dochody w dziale Gospodarki Mieszkaniowej .

 

Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy wyjaśnił , że planowane środki przewidywane są ze sprzedaży mieszkań w Szkole Podstawowej w Gralewie . Odpadną również w tym dziale po stronie wydatków koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia w Niechłoninie ,         a przybędą środki po stronie dochodów z dzierżawy Ośrodka . 

 

Pan Włodzimierz Wasiek zapytał , w którym miejscu  projektu budżetu na 2004 roku planuje się środki na uregulowanie działki , na której znajduje się basen p/poż w Płośnicy .

 

Pan Wójt Gminy wyjaśnił , że taka inwestycja nie znajduje się w projekcie gminy , jeśli Radni opowiedzą si ę inaczej – wówczas ujmiemy do  budżetu.

 

 

 

Pan Kazimierz Podlasin – Zastępca  Wójta Gminy wyjaśnił , że w tej sprawie jesteśmy na etapie projektowania uregulowania przepustów oraz zagospodarowania tereneu po basenie i należałoby już szukać środków w budżecie gmina na ten cel.

 

Pan Wójt  stwierdził , że jeśli zaistnieje taka potrzeba wówczas środki te będą brane z działu Transportu , gdzie jest ujęte utrzymanie dróg gminnych.

 

Pani Bożena Kowalska – Przewodniczący Komisji zwróciła uwagę na to , że również z tych środków  należałoby uregulować odpływ wody z drogi prowadzącej do szkoły                         w miejscowości Jabłonowo przy posesji Pana Stańczaka.

 

Pan Stanisław Dudek – Członek Komisji zapytał , w którym dziale zaplanowane są środki z przeznaczeniem na zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników interwencyjnych z programu „AGRO”.

 

Pan Włodzimierz Wasiek – zapytał , czy przy inwestycji dotyczącej wodociągów , będą brane również pod uwagę wybudowania np. Pana Rychcika i Troczyńskiego w Płośnicy . 

 

Pan Wójt Gminy wyjaśnił , że ww. wybudowania są brane pod uwagę , jest tylko problem     z wybudowaniem Pana Ratkowskiego  ze względu na zbyt dużą odległość i wysokie koszty. Taniej chyba będzie doprowadzenie wody z jego studni .

 

Pan Włodzimierz Wasiek zapytał ile będzie wynosił wkład mieszkańców Płośnicy                  z przeznaczeniem na przyłącze kanalizacji do posesji .

 

   Wójt Gminy wyjaśnił , że w granicach 1.200 zł. od budynku mieszkalnego.

 

Pan Stanisław Margalski – Członek Komisji poprosił o wyjaśnienie kto z nauczycieli może korzystać ze środków zaplanowanych po stronie wydatków działu Oświaty na dokształcanie nauczycieli.    

 

Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy wyjaśniła , że już od trzech lat ciągnie się Program PAOW , z którego mogą skorzystać wszyscy chętni nauczyciele zatrudnienie w naszych szkołach . Środki takie są zaplanowane , gdyż jest możliwość otrzymania dotacji na ten cel      z niniejszego programu.

 

Pan Stanisław Dudek – zapytał dlaczego w odróżnieniu od szkół podstawowych , gdzie zwiększono środki na ich utrzymanie , w gimnazjum środki te uległy zmniejszeniu .

 

       Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik .

 

Pan Włodzimierz Wasiek – zapytał , co planuje się robić przy Szkole Podstawowej               w Płośnicy w 2004 roku .

 

    Pan Wójt Gminy odpowiedział , że planuje się zakupić krzewów i drzewek , posadzenie ich po uprzednim wyrównaniu terenu oraz utworzenie skrawków zieleni.

 

 

 

Pan Stanisław Dudek – zapytał jaka część Płośnicy zostanie skanalizowana w 2004 roku  oraz czy obiecane dofinansowanie z funduszu  SAPARD jest pewne .

 

     W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że 75 % mieszkańców wsi tj. niemalże cała wieś oprócz ulicy Lipowej , Młyńskiej . Na pewno  otrzymamy zaplanowane środki na dofinansowanie   tej inwestycji.

 

Ad. pkt 5.

=========

Pani Bożena Kowalska – Przewodniczący Komisji zaproponowała następujący Plan Pracy Komisji na 2004 rok :

 

I kwartał :

 

1.      Posiedzenie Komisji dotyczące omówienia projektu budżetu gminy 

     Płośnica na 2004 rok.

2.      Opracowanie planu pracy Komisji na 2004 rok .

3.      Analiza pracy Pełnomocnika Zarządu Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Płośnica  na 2004 rok.

 

II kwartał :

 

1.        Posiedzenie dotyczące 25-lecia orkiestry.

2.        Posiedzenie Komisji dotyczące oświaty na terenie naszej gminy ,

     a przede wszystkim Gimnazjum oraz zapoznanie się z dalszymi pracami 

     inwestycyjnymi na terenie nowej Szkoły Podstawowej w  Płośnicy .

3.        Zapoznanie się z działalnością :

a/ Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy

b/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy

c/ Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy

4.        Analiza i przyjęcie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica

      za 2003 rok .

 

III kwartał :

 

           1. Zapoznanie się z działalnością służby zdrowia na terenie naszej gminy . 

           2.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płośnica za

                I półrocze 2004 roku .

 

IV kwartał :

 

            Stan przygotowania placówek oświatowych na terenie naszej gminy na rok szkolny 2004/2005.     

Inne prace bieżące wynikające z potrzeb Rady Gminy i Wójta .Posiedzenia zwoływane na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy z podaniem tematyki porządku obrad .  Członkowie jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem zaproponowanego Planu Pracy Komisji na 2004 rok i przedstawieniem go Radzie Gminy na najbliższym posiedzeniu Zwyczajnej Sesji Rady Gminy .

 

Ad. pkt. 6.

==========

 

Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy przedstawiła  wniosek Pani Wandy Nadolskiej – Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Gródkach w sprawie naniesienia zmian do obowiązującej uchwały dotyczącej Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego zmieniając ocenę                       z wyróżniającej na „ ocenę co najmniej dobrą” .

 

 

Pan Włodzimierz Wasiek – Członek Komisji zwrócił uwagę , że jeśli przyjmiemy tę zmianę wówczas przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego wykluczymy tylko nauczycieli z oceną negatywną . 

 

Pani Sekretarz Gminy w odpowiedzi przytoczyła treść Karty Nauczyciela w zakresie przyznawania dodatku motywacyjnego , z której wynika , że dodatek taki może otrzymać nauczyciel z 2 – letnim stażem pracy z oceną „ co najmniej dobrą „  . Do niedawna była wymagana ocena wyróżniająca .

 

Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy  wyjaśnił , że dodatek motywacyjny tworzy się      w ten sposób , że to jest 3 % funduszu płac szkoły , czuli np. kwota wynosi 300 zł. dla wszystkich nauczycieli i wówczas Pani Dyrektor przyznaje dodatek motywacyjny w wysokości do 15 % wynagrodzenia zasadniczego . Po naniesieniu zmiany według Karty  Nauczyciela Dyrektor będzie miał większą swobodę w tym zakresie . Nauczyciel , który otrzymał wyższą ocenę otrzyma wyższy dodatek np. 15 % , natomiast nauczycieli z oceną dobrą tylko 5 % lub najwyżej 10 % .

 

       Członkowie Komisji więcej uwag do propozycji zmian w tym zakresie nie zgłosiła , jednogłośnie opowiadając się za przygotowaniem projektu uchwały i przedłożenie jej na posiedzeniu Sesji Rady Gminy.  

 

Ad. pkt 7.

===========

 

     Sprawy bieżace oraz wolne wnioski i zapytania :

 

Pani Maria Wodzyńska – Członek Komisji zwróciła uwagę na to , że Komisja powinna pomyśleć nad możliwością jak najlepszego sposobu udostępniania młodzieży korzystania z sali gimnastycznej w godzinach popołudniowych przy Szkole Podstawowej w Płośnicy .

 

Pan Włodzimierz Wasiek – zapytał , czy będziemy zatrudniać instruktora do obsługi sali gimnastycznej .

 

Pani Bożena Kowalska – Przewodniczący Komisji wyjaśniła , że na razie nie , ale możemy tworzyć grupy sportowe i wejść w kontakt z Dyrektorem Szkoły .

 

Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gmin zapewnił , że z Dyrektorem Szkoły będą robić   wszystko w celu sprawnego udostępniania sali gimnastycznej młodzieży i dorosłym . 

 

Pani Bożena Kowalska – zgłosiła wniosek  aby  każdy z Radnych przeznaczył dietę               z posiedzenia zbliżającej się Sesji Rady Gminy7 z przeznaczeniem na utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płośnicy z okazji 25-  lecia jej działalności .

 

Pan Stanisław Dudek – Cyt. „ Uważam , że takiego wniosku nie należałoby poddawać pod głosowanie , gdyż każdy  Radny może robić ze swoją dietą to co chce . Radny , który będzie chciał darować środki na orkiestrę może przeznaczyć jaką kwotę zechce „ Po czym zapytał co Wójt Gminy planuje w związku z 25 –leciem istnienia orkiestry oraz na kiedy planuje się zebrania wiejskie.

 

     W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy wyjaśnił , że myśli nad możliwością organizacji w Płośnicy Powiatowego Święta Strażaka i połączenia tego święta z 25- leciem naszej Orkiestry. Zebrania wiejskie rozpoczną się już od 26 stycznia tego roku .

 

Pan Stanisław Margalski – Członek Komisji zapytał , czy w 2004 roku uda się wesprzeć finansowo działalność Klubu Sportowego „ SPRING” w Grókach .

 

      Pan Wójt Gminy wyjaśnił ,k że na takich samych zasadach jak w roku 2003 czyli w zakresie transportu.

 

Pan Włodzimierz Weasiek – poprosił o pisemną odpowiedź na pismo w sprawie bezdomnych psów .

 

Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy przedstawiła treść faksu w sprawie organizacji Spartakiady Samorządowej.

                                                                        

Ad. pkt 8.

==========

 

      Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękowała wszystkim za udział i na tym  zamknęła niniejsze posiedzenie Komisji.

 

 

Protokołowała :                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                       

Anna Lipińska                                                                                     Bożena Kowalska