Zarządzenie Nr.2/2004

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 20 stycznia 2004 roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę w Komisji Egzaminacyjnej

            Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142,poz.1591 ze zmianami z 2002 roku Nr 23, poz.220; Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz.984,Nr 153, poz.1271,Nr 214,poz.1806 z 2003 roku Nr 80, poz.717,                          Nr 162,poz.1568) oraz §12 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  (Dz.U.Nr 70,poz.825; ze  zmianami Dz.U. z 2002 roku Nr 82,poz.744) zarządzam, co następuje:

§1.

Ustala się dla ekspertów z listy Ministra Edukacji Narodowej wynagrodzenie za pracę w Komisji Egzaminacyjnej w wysokości 80 zł brutto(słownie: osiemdziesiąt zł.)

za jedno postępowanie egzaminacyjne dla jednego eksperta.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                  Wójt Gminy Płośnica                                

                                                                                                                                                                M. Michał Niedźwiecki