Zarządzenie Nr1/2004

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 20 stycznia 2004 roku 

w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się  o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

            Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8, art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 08 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.z 2002 roku Dz.U. nr 23,poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806 ;z 2003 Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568) oraz art.9 g ust. 2 i 5 i art.9d pkt2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela(Dz.U. z 1997 roku, Nr 56, poz.357; zm. Dz.U. z 1998 roku nr 106,poz.668, Nr 162, poz.1118 z 2000 roku Nr 12,poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 22, poz.291, Nr 122,poz.1323; z 2001 roku Nr 111, poz.1194, Nr 144, poz.1615, Nr 128,poz.1404; z 2002 roku Nr 4 poz.32; Nr 113, poz. 984, Nr 240,poz.2052; z 2003 roku Nr 90, poz.844) zarządzam, co następuje:

§1.

1.         Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Aliny Rusin – nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Gródkach, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:

a)      Katarzyna Zakrzewska – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, Przewodnicząca Komisji .

b)      Wanda Nadolska – dyrektor szkoły

c)      Elżbieta Zalewska ekspert z listy ekspertów MENiS.

d)      Irena Anna Rubczewska ekspert z listy ekspertów MENiS

e)      Regina Okoń ekspert z listy ekspertów MENiS

f)        Krystyna Ćwiklińska – przedstawiciel ZNP

2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 30 stycznia 2004 roku w Urzędzie Gminy w Płośnicy (pokój nr 13) 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                Wójt Gminy Płośnica

 

                                                                                               M. Michał Niedźwiecki