Zarządzenie Nr 0050.1.2024 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 0050.2.2024 w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Płośnica informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji w 2024 roku oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.3.2024 w sprawie: planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2024 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.5.2024 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płośnica na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Nr 0050.8.2024 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 0050.9.2024 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 0050.10.2024 w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płośnica na rok 2024 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Nr 0050.13.2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.15.2024 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Zarządzenie Nr 0050.16.2024 w sprawie wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich

Zarządzenie Nr 0050.17.2024 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płośnica i planu kontroli

Zarządzenie Nr 0050.18.2024 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.19.2024 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płośnica”.

Zarządzenie Nr 0050.20.2024 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 0050.21.2024  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie Nr 0050.22.2024 w sprawie: ogłoszenia przetargu na sprzedaż używanego uszkodzonego samochodu osobowo-dostawczego stanowiącego mienie Gminy Płośnica oraz powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.23.2024 w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 0050.24.2024 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.25.2024 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Płośnicy do sporządzenia aktów pełnomocnictwa w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Zarządzenie Nr 0050.27.2024 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 0050.28.2024 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia.

Zarządzenie Nr 0050.34.2024 w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.36.2024 w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 0050.37.2024 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 0050.38.2024 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 0050.39.2024 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 0050.40.2024 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku

Zarządzenie Nr 0050.41.2024 w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci urzędowych oraz pieczęci nagłówkowych i podpisowych stosowanych w Urzędzie Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.42.2024 w sprawie zasad udzielania przez Gminę Płośnica pożyczek podmiotom spoza sektora finansów publicznych działającym na terenie gminy na realizację zadań ze środków budżetu Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.

Zarządzenie Nr 0050.43.2024 w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 0050.44.2024 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 0050.45.2024 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.46.2024 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Płośnica za rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.47.2024 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 0050.49.2024 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2024 rok.