Zarządzenie Nr 0050.3.2023 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płośnica na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr 0050.3a.2023 w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Płośnica informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji w 2023 roku oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.3b.2023 w sprawie: planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.4.2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów samochodowych nie będących własnością Gminy Płośnica, używanych przez pracowników Urzędu Gminy w Płośnicy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy

Zarządzenie Nr 0050.5.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płośnica”.

Zarządzenie Nr 0050.6.2023 w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płośnica na rok 2023 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Nr 0050.7.2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie komunalne Gminy Płośnica.

Zarządzenie Nr 0050.8.2023 w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 0050.9.2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.10.2023 w sprawie podjęcia działań w celu realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w Urzędzie Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.12.2023 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.13.2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.14.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródkach

Zarządzenie Nr 0050.18.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Grodkach

Zarządzenie Nr 0050.19.2023 w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zarządzenie Nr 0050.20.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie podjęcia działań w celu realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w Urzędzie Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.21.2023 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 0050.22.2023 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia.

Zarządzenie Nr 0050.23.2023 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.24.2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.26.2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.28.2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy za 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.29.2023 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródkach

Zarządzenie Nr 0050.30.2023 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.31.2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.32.2023 w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 0050.35.2023 w sprawie: ogłoszenia przetargu na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego mienie Gminy Płośnica oraz powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.37.2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2023 rok.

Zarządzenie nr 0050.41.2023 w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego mienie Gminy Płośnica oraz powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.43.2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.45.2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.48.2023

Zarządzenie Nr 0050.49.2023

Zarządzenie Nr 0050.50.2023

Zarządzenie Nr 0050.51.2023 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.54.2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płośnica i planu kontroli

Zarządzenie Nr 0050.55.2023 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.57.2023 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 0050.58.2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.59.2023 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.60.2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.62.2023 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Płośnicy do wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Zarządzenie Nr 0050.67.2023 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Płośnica na 2024 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zarządzenie Nr 0050.70.2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.74.2023 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.75.2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.78.2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.79.2023 w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 0050.82.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Zarządzenie Nr 0050.84.2023 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.85.2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.89.2023 w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2024 – 2030.

Zarządzenie Nr 0050.90.2023 w sprawie: projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Płośnica na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 0050.91.2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.92.2023 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.93.2023 w sprawie: wyznaczenia nauczycieli doraźnie zastępujących dyrektorów szkół w przypadku ich nieobecności w roku szkolnym 2023/2024

Zarządzenie Nr 0050.94.2023

Zarządzenie Nr 0050.95.2023

Zarządzenie Nr 0050.97.2023 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.98.2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.101.2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.106.2023 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Płośnicy