Zarządzenie Nr 0050.1.2022 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.3.2022 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych, oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płośnica na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Nr 0050.4.2022 w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Płośnica informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji w 2022 roku oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Zarządzenie Nr 0050.5.2022 w sprawie: planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2022 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.7.2022 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.8.2022 w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Płośnica na rok 2022 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Nr 0050.9.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płośnica."

Zarządzenie Nr 0050.10.2022 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.11.2022 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.12.2022 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.13.2022 w sprawie opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie komunalne Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 0050.17.2022 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.18.2022 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia.

Zarządzenie Nr 0050.19.2022 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.20.2022 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.21.2022 w sprawie: zmiany organizacji czasu pracy osób pracujących w systemie równoważnego czasu pracy w miesiącu marcu 2021 roku zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.23.2022 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.24.2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy za 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.26.2022 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.27.2022 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.29.2022 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Płośnica sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Zarządzenie Nr 0050.30.2022 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2022 rok

Zarządzenie nr 0050.31.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy.

Zarządzenie Nr.0050.32.2022 w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu „Piękna wieś 2022” w Gminie Płośnica

Zarządzenie Nr 050.33.2022 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.35.2022 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.36.2022 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.37.2022 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Oceniającej w ogłoszonym gminnym konkursie „Piękna wieś 2022” w Gminie Płośnica

Zarządzenie Nr 0050.38.2022

Zarządzenie Nr 0050.39.2022

Zarządzenie Nr 0050.40.2022

Zarządzenie Nr 0050.41.2022 w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Urzędzie Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 0050.42.2022 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.43.2022 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.45.2022 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.47.2022 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Zarządzenie Nr 0050.48.2022 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.49.2022 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.51.2022 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 0050.52.2022 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Płośnica na 2023 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2030.

Zarządzenie Nr 0050.53.2022 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.55.2022 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.56.2022 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2022 rok.

Zaządzenie Nr 0050.57.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.58.2022 w sprawie: wyznaczenia nauczycieli doraźnie zastępujących dyrektorów szkół w przypadku ich nieobecności w roku szkolnym 2022/2023

Zarządzenie Nr 0050.59.2022 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.60.2022 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.61.2022 w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2023 - 2030

Zarządzenie Nr 0050.62.2022 w sprawie: projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Płośnica na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.63.2022

Zarządzenie Nr 0050.66.2022 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.67.2022 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.79.2022 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.82.2022 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.83.2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Płośnicy