Zarządzenie Nr 0050.2.2021 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych, innych form wychowaniap rzedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płośnica na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Nr 0050.6.2021 w sprawie powołania Gminnego Koordynatora do spraw organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko COVID-19 w Gminie Płośnica.

Zarządzenie Nr 0050.7.2021 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.8.2021w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.9.2021 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Płośnica

Zarządzenie Nr 0050.10.2021 w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Płośnica na rok 2021 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Nr 0050.12.2021 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Płośnicy oraz podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Płośnica w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 0050.13.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płośnica.

Zarządzenie Nr 0050.14.2021 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.15.2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.16.2021 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.17.2021 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.18.2021 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.19.2021 w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Urzędzie Gminy Płośnica.

Zarządzenie Nr 0050.20.2021 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.22.2021 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020 oraz informacji
o stanie mienia.

Zarządzenie Nr 0050.23.2021 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.25.2021 w sprawie określenia formy przekazywania Wójtowi Gminy Płośnica sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierownika jednostki obsługującej oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 0050.26.2021 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.27.2021 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.28.2021 w sprawie wykonania Uchwały Nr XXV/196/6/2021 Rady Gminy Płośnica z dnia 11 lutego 2021 roku.

Zarządzenie Nr 0050.29.2921 w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.30.2021 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 01 maja 2021 roku wolnym od pracy (sobota).

Zarządzenie Nr 0050.32.2021 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.33.2021 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.34.2021 w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  samorządowej  instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy za 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.36.2021 w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałąnia Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 0050.37.2021 w sprawie wykonania Uchwały Nr XXVI/205/15/2021 Rady Gminy Płośnica z dnia 30 marca 2021 roku.

Zarządzenie Nr 0050.38.2021 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Płośnica sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku

Zarządzenie Nr 0050.39.2021 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.41.2021 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.42.2021 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.43.2021 w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu „Piękna wieś 2021” w Gminie Płośnica

Zarządzenie Nr 0050.44.2021 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.45.2021 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.46.2021

Zarządzenie Nr 0050.47.2021 w sprawie: ustalenia zryczałtowanej diety przysługującej ekspertowi za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.49.2021 w sprawie: ogłoszenia pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych stanowiącego mienie Gminy Płośnica oraz powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.50.2021

Zarządzenie Nr 0050.51.2021 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.52.2021 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Zarządzenie Nr 0050.53.2021 w sprawie ustalenia zasad zbywania materiałów rozbiórkowych pochodzących z rozbiórek obiektów budowlanych, stanowiących własność Gminy Płośnica.

Zarządzenie Nr 0050.55.2021 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.56.2021 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.57.2021 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Płośnica na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2030. 

Zarządzenie Nr 0050.58.2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.59.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.57.2021 z dnia 02 września 2021 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Płośnica na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2030.

Zarządzenie Nr 0050.62.2021 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.63.2021 w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie Nr 0050.65.2021 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.67.2021 w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy

Zarządzenie Nr 0050.68.2021 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.69.2021 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.70.2021 w sprawie wysokości kosztów wezwania skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem postępowania sadowego należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Płośnica

Zarządzenie Nr 0050.71.2021 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.74.2021 w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2022-2030

Zarządzenie Nr 0050.75.2021 w sprawie: projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Płośnica na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 0050.76.2021 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.77.2021 w sprawie: powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.80.2021 w sprawie: wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy w Płośnicy za święto przypadające w sobotę w dniu 26 grudnia 2021 roku

Zarządzenie Nr 0050.82.2021 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku.

Zarządzenie Nr 0050.83.2021 w sprawie: zmiany organizacji czasu pracy osób pracujących w równoważnym systemie czasu pracy w Urzędzie Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0080.86.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.88.2021 w sprawie przyjęcia "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Płośnicy"

Zarządzenie Nr 0080.89.2021 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Pana Macieja Margalskiego

Zarządzenie Nr 0080.95.2021 w sprawie: wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy w Płośnicy za święto przypadające w sobotę w dniu 01 stycznia 2022 roku

Zarządzenie Nr 0050.99.2021 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 0050.101.2021 w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej