Zarządzenie Nr 0050.1.2020 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2020 rok. 

Zarządzenie Nr 0050.2.2020 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płośnica na rok szkolny 2020/2021.

Zarządzenie Nr 0050.3.2020 w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Płośnica informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji w 2019 roku oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.4.2020 w sprawie: planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innychzadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.5.2020 w sprawie: ustalenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie Gmina Płośnica przewiduje przeprowadzić w roku 2020.

Zarządzenie Nr 0050.6.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożyctku publicznego na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050.7.2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Płośnica na rok 2020 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Zarządzenie Nr 0050.8.2020 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.9.2020 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050.10.2020 w sprawie opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich oraz remiz strażackich stanowiących mienie komunalne Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 0050.11.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płośnica.

Zarządzenie Nr 0050.12.2020 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Pani Małgorzaty Ludwiczak

Zarządzenie Nr 0050.13.2020 w sprawie :powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Pani Iwony Cybulskiej

Zarządzenie Nr 0050.14.2020 w sprawie opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie komunalne Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 0050.15.2020 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.16.2020 w sprawie: realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Płośnica w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 0050.17.2020 w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Płośnica w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 0050.18.2020 w sprawie: wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.19.2020 w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Płośnicy do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów

Zarządzenie Nr 0050.20.2020 w sprawie: wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących na terenie gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 0050.21.2020 w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad obsługi petentów/interesantów Urządu Gminy w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.22.2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urządnicze w Urzędzie Gminy w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.23.2020 w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.24.2020 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia

Zarządzenie Nr 0050.25.2020 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.26.2020 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.27.2020 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.28.2020 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie Nr 0050.29.2020 w sprawie szczególnych form udzialania pomocy dla społeczności lokalnej Gminy Płośnica w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie gminy Płośnica wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenie Nr 0050.30.2020 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050.31.2020 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.32.2020 w sprawie: zmiany w organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Płośnicy w związku z wprowadzeniem stanu epidemii

Zarządzenie Nr 0050.33.2020 w sprawie: powołania stałego składu Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 0050.34.2020 w sprawie wykonania Uchwały Nr XVIII/124/17/2016 Rady Gminy Płośnica z dnia 25 lutego 2016 roku.

Zarządzenie Nr 0050.35.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy.

Zarządzenie Nr 0050.36.2020 w sprawie: zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających ze spłatą zobowiązań podatkowych.

Zarządzenie Nr 0050.37.2020 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

Zarządzenie Nr 0050.38.2020 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.39.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy za 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.40.2020 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku

Zarządzenie Nr 0050.41.2020 w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.43.2020 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Płośnica sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Zarządzenie Nr 0050.44.2020 w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.45.2020 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Płośnica za rok 2019

Zarządzenie Nr 0050.46.2020 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.47.2020 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 0050.48.2020 w sprawie: wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Zarządzenie Nr 0050.49.2020 w sprawie: powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

Zarządzenie Nr 0050.50.2020 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.51.2020 w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu "Piękna wieś 2020 - najpiękniejszy ogród w Gminie Płośnica"

Zarządzenie Nr 0050.52.2020 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.53.2020 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.54.2020 w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci urzędowych oraz pieczęci nagłówkowych i podpisowych stosowanych w Urzędzie Gminy w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.55.2020 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie

Zarządzenie Nr 0050.56.2020 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w Szkole Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.57.2020 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w Szkole Podstawowej w Gródkach

Zarządzenie Nr 0050.58.2020 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku

Zarządzenie Nr 0050.59.2020 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.60.2020 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.61.2020 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców.

Zarządzenie Nr 0050.62.2020

Zarządzenie Nr 0050.63.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntu komunalnego stanowiącego własność Gminy z przeznaczeniem na plac manewrowy dla potrzeb transportu elementów instalacji elektrowni wiatrowych.

Zarządzenie Nr 0050.64.2020 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.65.2020 w sprawie wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa w świetlicach wiejskich działających w ramach realizowanej operacji pn. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie gminy Płośnica”

Zarządzenie Nr 0050.66.2020 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.67.2020 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.68.2020 w sprawie zmiany składu komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia gminnego konkursu „Piękna wieś 2020 –najpiękniejszy ogród w Gminie Płośnica”

Zarządzenie Nr 0050.70.2020 w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania Klubu Seniora Senior+ oraz Świetlicy Środowiskowej w zakresie zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby COVID–19 wśród pracowników i uczestników

Zarządzenie Nr 0050.71.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płośnica”

Zarządzenie Nr 0050.72.2020 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku,informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Zarządzenie Nr 0050.73.2020 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców

Zarządzenie Nr 0050.74.2020 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Płośnica na 2021 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2030.

Zarządzenie Nr 0050.75.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.72.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku przyjmującego informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Zarządzenie Nr 0050.76.2020 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050.77.2020 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050.78.2020 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 0050.76.2020 Wójta Gminy Płośnica z dnia 14 września 2020 roku zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050.79.2020 w sprawie powołania Zespołu ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych Urzędu Gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 0050.79a.2020 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.77.2020 Wójta Gminy Płośnica z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050.80.2020 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050.81.2020 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050.82.2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

Zarządzenie Nr 0050.83.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych i stawki czynszu najmu garaży oraz budynków gospodarczych stanowiących własność Gminy.

Zarządzenie Nr 0050.84.2020 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050.89.2020 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.90.2020 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050.91.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.93.2020 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050.94.2020 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.95.2020 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050.96.2020 w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2021 – 2030.

Zarządzenie Nr 0050.97.2020 w sprawie: projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Płośnica na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.98.2020 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050.99.2020 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok.

Zarządzenia Nr 0050.100.2020 w sprawie: powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Zarządzenia Nr 0050.101.2020 w sprawie: wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy w Płośnicy za święto przypadające w sobotę w dniu 26 grudnia 2020 roku

Zarządzenie Nr 0050.102.2020 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.103.2020 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050.104.2020 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050.107.2020 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050.110.2020 w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Płośnica.

Zarządzenie Nr 0050.111.2020 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050.112.2020 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 0050.113.2020 w sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Urzędzie Gminy Płośnica.

Zarządzenie Nr 0050.115.2020 w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Płośnicy