Zarządzenie Nr 0050.1.2019 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.2.2019 w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Płośnica informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji w 2019 roku oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i inyych zadań zleconych

Zarządzenie Nr 0050.3.2019 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.4.2019 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.5.2019 w sprawie: wykonania Uchwały Nr LII/365/59/2018 Rady Gminy Płośnica z dnia 7 listopada 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.6.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płośnica".

Zarządzenie Nr 0050.7.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płośnica na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie Nr 0050.8.2019 w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie Gmina Płośnica przewiduje przeprowadzić w roku budżetowym 2019.

Zarządzenie Nr 0050.9.2019 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Płośnica w 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.10.2019 w sprawie: realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Płośnica w 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.11.2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.12.2019 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok. 

Zarządzenie Nr 0050.13.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej składników majątkowych Zespołu Szkół w Gródkach.

Zarządzenie Nr 0050.14.2019 w sprawie odwołania pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Gródkach.

Zarządzenie Nr 0050.15.2019 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku nr 7 w Zalesiu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu - na rzecz najemcy.

Zarządzenie Nr 0050.16.2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowazącym jest gmina Płośnica na rok 2019 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Zarządzenie Nr 0050.17.2019 w sprawie:  zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050.19.2019 w sprawie: zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Działdowie.

Zarządzenie Nr 0050.20.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych i stawki czynszu najmu garaży oraz budynków gospodarczych stanowiących własność gminy.

Zarządzenie Nr 0050.21.2019 w sprawie powołania Członka w skład Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.22.2019 w sprawie:  zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050.23.2019 w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg Zarembiny w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.24.2019 w sprawie: nie skorzystania z prawa pierwokupu działki oznaczonej nr 500/2 mapa 3 położonej w obrębie geodezyjnym Zalesie.

Zarządzenie Nr 0050.25.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu.

Zarządzenie Nr 0050.26.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.27.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.28.2019 w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia. 

Zarządzenie Nr 0050.29.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych i stawek czynszu najmu garaży oraz budynków gospodarczych stanowiących własność Gminy.

Zarządzenie Nr 0050.30.2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.31.2019 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.32.2019

Zarządzenie Nr 0050.33.2019 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.34.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.35.2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Płośnicy Pani Ewie Smoluk

Zarządzenie Nr 0050.36.2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.37.2019 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok 

Zarządzenie Nr 0050.38.2019 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków unijnych i zewnętrznych

Zarządzenie Nr 0050.39.2019 w sprawie powołania Koordynatora gminnego do spraw informatycznej obsługi wyborów oraz gminnego Zespołu informatycznego do informatycznej obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.40.2019 w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Płośnica na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.41.2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050.42.2019 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.43.2019 w sprawie: wykonania Uchwały Nr VI/43/9/2019 Rady Gminy Płośnica z dnia 28 lutego 2019 roku.

Zarządzenie Nr 0050.44.2019 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Pana Kamila Margalskiego

Zarządzenie Nr 0050.45.2019 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Płośnica sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Zarządzenie Nr 0050.46.2019 w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 0050.47.2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.48.2019 w sprawie:  zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2019 w sprawie: wykonania Uchwały Nr XVIII/124/17/2016 Rady Gminy Płośnica z dnia 25 lutego 2016 roku

Zarządzenie Nr 0050.51.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 0050.53.2019 w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Płosnicy do poświadczania za zgodność kopii dokumentów z oryginałem.

Zarządzenie Nr 0050.54.2019 w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania systemu stałego dyżuru Wójta Gminy Płośnica na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Zarządzenie Nr 0050.55.2019 w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Urzędzie Gminy w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.56.2019 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.57.2019 w sprawie: ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płośnica".

Zarządzenie Nr 0050.58.2019 w sprawie: powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.59.2019 w sprawie określenia zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Płośnica na lata 2019 – 2020.

Zarządzenie Nr 0050.60.2019

Zarządzenie Nr 0050.61.2019 w sprawie: ustalenia zryczałtowanej diety przysługującej ekspertowi za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się na awans zawodowy na stopień nauczycyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0050.62.2019 w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu "Piękna wieś 2019" i zatwierdzenia regulaminu jego przeprowadzenia.

Zarządzenie Nr 0050.63.2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia lustacji i klasyfikacji posesji oraz wsi zgłoszonych do konkursu pod hasłem "Piękna wieś 2019".

Zarządzenie Nr 0050.64.2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.65.2019 w sprawie:  zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.66.2019 w sprawie:  zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.67.2019 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Płośnica w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Płośnica.

Zarządzenie Nr 0050.68.2019 w sprawie: powołania komisji do spraw przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej i windykacji

Zarządzenie Nr 0050.69.2019 w sprawie:  powołania komisji do spraw przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadrowych i organizacyjnych, archiwista

Zarządzenie Nr 0050.70.2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.71.2019 w sprawie:  zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.72.2019 w sprawie: regulaminu zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.73.2019 w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałąnia Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 0050.74.2019

Zarządzenie Nr 0050.74a.2019 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok 

Zarządzenie Nr 0050.75.2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050.76.2019 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.77.2019 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Zarządzenie Nr 0050.78.2019 w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 0050.79.2019 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 0050.80.2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatytki oraz powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.81.2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050.82.2019 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.83.2019 w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płośnica."

Zarządzenie Nr 0050.84.2019 w sprawie w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie nagrody Wójta Gminy Płośnica za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe w roku szkolnym 2018/2019 oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Zarządzenie Nr 0050.85.2019 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.86.2019 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Płośnica na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030.

Zarządzenie Nr 0050.87.2019 w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy.

Zarządzenie Nr 0050.88.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.89.2019 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok 

Zarządzenie Nr 0050.90.2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050.91.2019 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.92.2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050.93.2019 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.94.2019 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.95.2019 w sprawie rozliczania płatności podatku VATw Gminie Płośnica oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)

Zarządzenie Nr 0050.96.2019 w sprawie: wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie Nr 0050.97.2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050.98.2019 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok 

Zarządzenie Nr 0050.100.2019 w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2020 - 2030

Zarządzenie Nr 0050.101.2019 w sprawie: projektu budżetu Gminy Płośnica na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050.102.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej

Zarządzenie Nr 0050.103.2019

Zarządzenie Nr 0050.104.2019 w  sprawie Regulaminu świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonowo

Zarządzenie Nr 0050.105.2019 w  sprawie Regulaminu świetlicy wiejskiej w miejscowości Rutkowice

Zarządzenie Nr 0050.106.2019 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.107.2019 w sprawie: organizacji stałego dyżuru w jednostkach organizacyjnych Gminy Płośnica na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa

Zarządzenie Nr 0050.109.2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.110.2019 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.111.2019 w sprawie wyznaczenia sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.113.2019 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.114.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych i stawki czynszu najmu garaży oraz budynków gospodarczych stanowiących własność Gminy.

Zarządzenie Nr 0050.116.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Płośnicy