Zarządzenie Nr 0050.1.2018 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.2.2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.3.2018 w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Płośnica informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji w 2018 roku oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i inyych zadań zleconych

Zarządzenie Nr 0050.4.2018 w sprawie: planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2018 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.5.2018 w sprawie: wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy w Płośnicy za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 roku.

Zarządzenie Nr 0050.6.2018 w sprawie: zmiany w Regulaminie Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.7.2018 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie Nr 0050.8.2018 w sprawie określenia zasad dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu gminy Płośnica na rok 2018.

Zarządzenie Nr 0050.9.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 0050.10.2018 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 0050.11.2018 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku Nr 7 w Zalesiu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu - na rzecz najemcy. 

Zarządzenie Nr 0050.12.2018 w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie Gmina Płośnica przewiduje przeprowadzić w roku budżetowym 2018.

Zarządzenie Nr 0050.13.2018 w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Płośnica na rok 2018 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Zarządzenie Nr 0050.14.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.15.2018 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2018 rok  

Zarządzenie Nr 0050.16.2018 w sprawie: realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Płośnica w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 0050.17.2018 w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Płośnica w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 0050.18.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płośnica na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie Nr 0050.19.2018 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 0050.20.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.80.2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej z dnia 28 października 2016 roku

Zarządzenie Nr 0050.21.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płośnica.

Zarządzenie Nr 0050.22.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 0050.23.2018 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 0050.24.2018 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Pani Sylwii Kornelskiej.

Zarządzenie Nr 0050.25.2018 w sprawie zmiany składu Gminnego Zepsołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 0050.26.2018 w sprawie powołania Komisji do spraw niszczenia weksli i deklaracji wekslowych.

Zarządzenie Nr 0050.27.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.31.2015 Wójta Gminy Płośnica z dnia 24.04.2015 r. w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 0050.28.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu pracy archiwum zakładowego oraz harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji nierachiwalnej na stan archiwum zakładowego.

Zarządzenie Nr 0050.29.2018 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2018 rok.

Zarządzene Nr 0050.30.2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia

Zarządzene Nr 0050.31.2018 w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródkach

Zarządzenie Nr 0050.32.2018 w sprawie ustalenia procedury postępowania w procesie cząstkowej oceny pracy dyrektorów przedszkoli i szkół oraz nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola lub szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płośnica

Zarządzenie Nr 0050.33.2018 w sprawie: Akualizacji Strategii Społeczno - Gospodarczej Gminy Płośnica na lata 2018-2028

Zarządzenie Nr 0050.34.2018 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Strategii Społeczno-Gospodarczej Gminy Płośnicana lata 2018-2028 oraz prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Strategii Społeczno-Gospodarczej Gminy Płośnicana lata 2018-2028

Zarządzenie Nr 0050.35.2018 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie Aktualizacji Strategii Społeczno - Gospodarczej Gminy Płośnica na lata 2018-2028

Zarządzenie Nr 0050.36.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2013 Wójta Gminy Płośnica z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczenia odzieży roboczej, środków higieny osobistej.

Zarządzenie Nr 0050.37.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Zarządzenie Nr 0050.38.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Zarządzenie Nr 0050.39.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej na "Kształtowanie przestrzeni publicznej"

Zarządzenie Nr 0050.40.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.41.2018 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.42.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3.

Zarządzenie Nr 0050.43.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3.

Zarządzenie Nr 0050.44.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródkach

Zarządzenie Nr 0050.45.2018 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2018 rok 

Zarządzenie Nr 0050.46.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródkach.

Zarządzenie Nr 0050.47.2018 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, cele drobnych upraw ogrodniczych, warzywnych, kwiatowych oraz tzw. ogródki przydomowe, niezależnie od klasy bonitacyjnej

Zarządzenie Nr 0050.48.2018 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Płośnica sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Zarządzenie Nr 0050.49.2018 w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Płośnica w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 0050.50.2018 w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych w Urzędzie Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.51.2018 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 0050.52.2018 w sprawie : przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 0050.53.2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.54.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.55.2018 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2018 rok 

Zarządzenie Nr 0050.56.2018 w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu "Piękna wieś 2018" i zatwierdzenia regulaminu jego przeprowadzenia.

Zarządzenie Nr 0050.57.2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia lustracji i kasyfikacji posesji oraz wsi zgłoszonych do konkursu pod hasłem "Piękna wieś 2018".

Zarządzenie Nr 0050.58.2018 w sprawie: powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.59.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia.

Zarządzenie Nr 0050.60.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start".

Zarządzenie Nr 0050.61.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start".

Zarządzenie Nr 0050.62.2018 w sprawie przyjęcia "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Płośnicy".

Zarządzenie Nr 0050.63.2018 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki oznaczonej nr. 546 mapa 2 położonej w obrębie geodezyjnym Gródki.

Zarządzenie Nr 0050.64.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Gródkach

Zarządzenie Nr 0050.65.2018 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2018 rok  

Zarządzenie Nr 0050.67.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródkach Pani Marzenie Dorocie Jargoła.

Zarządzenie Nr 0050.68.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.69.2018 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.70.2018 w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Gródkach

Zarządzenie Nr 0050.71.2018 w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 0050.72.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gródkach.

Zarządzenie Nr 0050.73.2018 w sprawie  zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.74.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck gmina Płośnica" realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wielskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarządzenie Nr 0050.75.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Gródkach

Zarządzenie Nr 0050.76.2018 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.77.2018 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie nagrody Wójta Gminy Płośnica za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe w roku szkolnym 2017/2018 oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Zarządzenie Nr 0050.78.2018 w sprawie: wykonania Uchwały Nr XX/142/35/2016 Rady Gminy Płośnica z dnia 11 maja 2016 roku

Zarządzenie Nr 0050.79.2018 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.80.2018 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Zarządzenie Nr 0050.81.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.38.2018 Wójta Gminy Płośnica z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Zarządzenie Nr 0050.82.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu.

Zarządzenie Nr 0050.83.2018

Zarządzenie Nr 0050.84.2018 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Płośnica na 2019 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2029.

Zarządzenie Nr 0050.85.2018 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.86.2018 w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy.

Zarządzenie Nr 0050.87.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.88.2018 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.89.2018 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej oraz powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Płośnica, Rady Powiatu Działdowskiego i Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w wyborach Wójta Gminy Płośnica zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Zarządzenie Nr 0050.90.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.82.2018 Wójta Gminy Płośnica z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu.

Zarządzenie Nr 0050.91.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050.92.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.93.2018 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.94.2018 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2018 rok  

Zarządzenie Nr 0050.95.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.96.2018 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2018 rok 

Zarządzenie Nr 0050.98.2018 w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2019-2029

Zarządzenie Nr 0050.99.2018 w sprawie: projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Płośnica na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050.100.2018 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej. 

Zarządzenie Nr 0050.101.2018 w sprawie: wydzielenia lokalu chronionego treningowego

Zarządzenie Nr 0050.102.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.103.2018 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 0050.104.2018 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie Nr 0050.105.2018 w sprawie: wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie Nr 0050.106.2018 w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i eweidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

Zarządzenie Nr 0050.107.2018 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku.

Zarządzenie Nr 0050.108.2018 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku.

Zarządzenie Nr 0050.109.2018 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 0050.110.2018 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.111.2018 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 0050.112.2018 w sprawie: zmiany składu Gminnego Zepsołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 0050.113.2018 w sprawie odwołania i wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

Zarządzenie Nr 0050.114.2018 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.115.2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Płośnica w 2018 roku.