Zarządzenie Nr 0050.1.2017 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2017

Zarządzenie Nr 0050.2.2017 w sprawie utworzenia Punktu Konsultacyjnego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.3.2017 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Płośnica.

Zarządzenie Nr 0050.4.2017 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa dotyczącej ochrony przetwarzania danych osobowych Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.5.2017 w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Płośnica informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji w 2017 roku oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. 

Zarządzenie Nr 0050.6.2017 w sprawie: wykonania Uchwały Nr XX/142/35/2016 Rady Gminy Płośnica z dnia 11 maja 2016 roku.

Zarządzenie Nr 0050.7.2017 w sprawie: planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.8.2017 w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie Gmina Płośnica przewiduje przeprowadzić w roku budżetowym 2017.

Zarządzenie Nr 0050.9.2017 w sprawie: wykonania Uchwały Nr XXVI/179/72/2016 Rady Gminy Płośnica z dnia 23 listopada 2016 roku.

Zarządzenie Nr 0050.10.2017 w sprawie: realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Płośnica w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 0050.11.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.12.2017 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.13.2017 w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.

Zarządzenie Nr 0050.14.2017 w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Płośnica w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 0050.15.2017 w sprawie określenia zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Płośnica na rok 2017.

Zarządzenie Nr 0050.16.2017 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.17.2017 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płośnica na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie Nr 0050.18.2017 w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.

Zarządzenie Nr 0050.19.2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.20.2017 w sprawie: nie skorzystania z prawa pierwokupu działki oznaczonej nr 338/5 mapy 4 położona w obrębie geodezyjnym Gródki

Zarządzenie Nr 0050.21.2017 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.22.2017 w sprawie: nie skorzystania z prawa pierwokupu działki oznaczonej nr 426/9 mapa 2 położonej w obrębie geodezyjnym Płośnica.

Zarządzenie Nr 0050.23.2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia.

Zarządzenie Nr 0050.24.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 0050.25.2017 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.26.2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.27.2017 w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za grunt przeznaczony pod plac manewrowy nauki jazdy.

Zarządzenie Nr 0050.28.2017 w sprawie: przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Gminy Płośnica.

Zarządzenie Nr 0050.29.2017 w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 0050.30.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 0050.31.2017 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.32.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 0050.33.2017 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.34.2017 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Płośnica sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Zarządzenie Nr 0050.35.2017 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Zarządzenie Nr 0050.36.2017

Zarządzenie Nr 0050.37.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 0050.38.2017 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.39.2017 w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu "Piękna wieś 2017" i zatwierdzenia regulaminu jego przeprowadzenia.

Zarządzenie Nr 0050.40.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia lustracji i klasyfikacji posesji oraz wsi zgłoszonych do konkursu pod hasłem "Piękna wieś 2017".

Zarządzenie Nr 0050.41.2017 w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.42.2017 w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy.

Zarządzenie Nr 0050.44.2017 w sprawie: wykonania Uchwały Nr XVIII/124/17/2016 Rady Gminy Płośnica z dnia 25 lutego 2016 roku.

Zarządzenie Nr 0050.45.2017 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.46.2017 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 0050.48.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2017 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.50.2017 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.51.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 0050.52.2017 w sprawie: wykonania Uchwały Nr XXXII/227/22/2017 Rady Gminy Płośnica z dnia 31 marca 2017 roku

Zarządzenie Nr 0050.53.2017 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.54.2017 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie nagród Wójta Gminy Płośnica za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Zarządzenie Nr 0050.55.2017 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji zajęć w ramach pensum Dyrektora Zespołu Szkół w Gródkach Mirosławy Bobrowskiej

Zarządzenie Nr 0050.56.2017 w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu dożynkowego i ustalenia regulaminu jego przeprowadzenia.

Zarządzenie Nr 0050.57.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań gminy.

Zarządzenie Nr 0050.58.2017 w sprawie przyjęcia informacji w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Zarządzenie Nr 0050.59.2017 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.60.2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 16/2009 Wójta Gminy Płośnica z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w Płośnicy oraz jednostki organizacyjne Gminy.

Zarządzenie Nr 0050.61.2017 w sprawie: zmiany zarządzenia 0050.110.2016 Wójta Gminy Płośnica z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr 0050.62.2017 w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu Gminy Płośnica na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 0050.63.2017 w sprawie: planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.64.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.65.2017 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.66.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.67.2017 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.68.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

Zarządzenie Nr 0050.69.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 0050.70.2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy.

Zarządzenie Nr 0050.71.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.72.2017 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. 

Zarządzenie Nr 0050.73.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 0050.74.2017 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2018-2028

Zarządzenie Nr 0050.75.2017 w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Płośnica na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.76.2017 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. 

Zarządzenie Nr 0050.77.2017 w sprawie zasad udzielania przez Gminę Płośnica pożyczek stowarzyszeniom działających na terenie gminy na realizację zadań ze środków budżetu Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.

Zarządzenie Nr 0050.78.2017 w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie Nr 0050.79.2017 w sprawie: wykonania Uchwały Nr XVIII/124/17/2016 Rady Gminy Płośnica z dnia 25 lutego 2016 roku.

Zarządzenie Nr 0050.80.2017

Zarządzenie Nr 0050.81.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.82.2017 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. 

Zarządzenie Nr 0050.83.2017 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 0050.84.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.85.2017 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. 

Zarządzenie Nr 0050.86.2917 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku.

Zarządzenie Nr 0050.87.2017 w sprawie: wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.86.2017 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku

Zarządzenie Nr 0050.88.2017 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. 

Zarządzenie Nr 0050.89.2017 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. 

Zarządzenie Nr 0050.90.2017 w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej

Zarządzenie Nr 0050.92.2017 w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Płośnica.