Zarządzenie Nr 0050.1.2015 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.2.2015 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Płośnica informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji w 2015 roku oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Zarządzenie Nr 0050.3.2015 w sprawie: planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Zarządzenie Nr 0050.4.2015 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 05/2015 w sprawie powierzenia pracownikowi czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego

Zarządzenie Nr 06/2015 w sprawie powołania biegłego

Zarządzenie Nr 0050.7.2015 w sprawie: planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Płośnica w 2015 roku

Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie: organizacji stałego dyżuru w jednostkach organizacyjnych Gminy Płośnica na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Zarządzenie Nr 0050.10.2015 w sprawie określenia zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Płośnica na rok 2015

Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie:  realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Płośnica w 2015 roku

Zarządzenie Nr 0050.12.2015

Zarządzenie Nr 0050.13.2015 w sprawie zasad rekrutacji dzieci oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płośnica na rok szkolny 2015/2016

Zarządzenie Nr 0050.14.2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 0050.15.2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro

Zarządzenie Nr 0050.16.2015 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Magdaleny Przenajkowskiej.

Zarządzenie Nr 0050.17.2015 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Pana Dariusza Witolda Buńkowskiego

Zarządzenie Nr 0050.18.2015 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie Nr 0050.19.2015 w sprawie: wyznaczenia na obszarze gminy Płośnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 0050.20.2015 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia

Zarządzenie Nr 0050.21.2015 w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 0050.22.2015 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 0050.23.2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Zarządzenie Nr 0050.24.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.25.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.26.2015 w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.27.2015 w sprawie: wykonania Uchwały Nr V/26/15/2015 Rady Gminy Płośnica z dnia 26 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 0050.28.2015 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 0050.29.2015 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 0050.30.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 0050.31.2015 w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 0050.32.2015 w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy

Zarządzenie Nr 0050.33.2015 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 0050.34.2015 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.35.2015 w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Płośnica sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Zarządzenie Nr 0050.36.2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr 0050.37.2015 w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej i powołania nowego członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 0050.38.2015 w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.39.2015 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.40.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.23.2015 roku Wójta Gminy Płośnica z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Zarządzenie Nr 0050.41.2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.42.2015 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia lustracji i klasyfikacji posesji oraz wsi zgłoszonych do konkursu pod hasłem "Piękna wieś 2015"

Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu "Piękna wieś 2015" i zatwierdzenia regulaminu jego przeprowadzania.

Zarządzenie Nr 0050.45.2015 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę.

Zarządzenie Nr 0050.46.2015 w sprawie wysokości kosztów wezwania skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem postępowania sądowego należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Płośnica.

Zarządzenie Nr 0050.47.2015 w sprawie: przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora GOK dla którego organem prowadzącym jest Gmina Płośnica.

Zarządzenie Nr 0050.48.2015 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2015 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.50.2015 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy

Zarządzenie Nr 0050.51.2015 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody Wójta Gminy Płośnica dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Zarządzenie Nr 0050.52.2015 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Zarządzenie Nr 0050.53.2015 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy upoważnienia do postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych.

Zarządzenie Nr 0050.54.2015 w sprawie: powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 0050.55.2015 w sprawie: powołania Zespołu do opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Płośnica na lata 2015 - 20125

Zarządzenie Nr 0050.56.2015 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.57.2015 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku nr 85 w Zalesiu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu - na rzecz najemców.

Zarządzenie Nr 0050.58.2015 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku nr 93 w Niechłoninie wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu - na rzecz najemców.

Zarządzenie Nr 0050.59.2015 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku nr 93 w Niechłoninie wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu - na rzecz najemców. 

Zarządzenie Nr 0050.60.2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.61.2015 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.62.2015 w sprawie: powołania Komisji Egazminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego na wniosek Pani Anity Teresy Zawadzkiej

Zarządzenie Nr 0050.63.2015 w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety przysługującej ekspertowi za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0050.64.2015 w sprawie: powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 0050.65.2015 w sprawie: określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna"

Zarządzenie Nr 0050.66.2015 w sprawie: wyznaczenia na obszarze gminy Płośnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym.

Zarządzenie Nr 0050.67.2015 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku

Zarządzenie Nr 0050.68.2015 w sprawie: upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 0050.69.2015 w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 0050.70.2015 w sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum

Zarządzenie Nr 0050.71.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie pogotowia kasowego na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.72.2015 w sprawie odwołania i powołania członka Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 1 w Płośnicy powołanej do przeprowadzenia Referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 0050.73.2015 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.74.2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 2 w Gródkach.

Zarządzenie Nr 0050.75.2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 4 w Niechłoninie

Zarządzenie Nr 0050.76.2015 w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu dożynkowego i ustalenia regulaminu jego przeprowadzenia.

Zarządzenie Nr 0050.77.2015 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Zarządzenie Nr 0050.78.2015 w sprawie udziału w ćwiczeniu powiatowym pod kryptonimem "Wrzesień 2015"

Zarządzenie Nr 0050.79.2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.80.2015 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.81.2015 w sprawie: wyznaczenia na obszarze gminy Płośnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych  oraz  plakatów i haseł wyborczych  podmiotów uprawnionych do udziału w  wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie Nr 0050.82.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów komunalnych i stawki czynszu najmu garaży i budynków gospodarczych.

Zarządzenie Nr 0050.83.2015 w sprawie: wykonania uchwały Nr VI/36/25/2015 Rady Gminy Płośnica z dnia 30 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 0050.84.2015 w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 0050.85.2015 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku Nr 7 w Zalesiu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu na rzecz najemcy.

Zarządzenie Nr 0050.86.2015 w sprawie przyjęcia założeń do projektu Gminy Płośnica na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 0050.87.2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.88.2015 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie Nr 0050.89.2015 w sprawie:  powołania  Koordynatora gminnego  obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Płośnica  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zarządzenie Nr 0050.90.2015 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.91.2015 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.92.2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.93.2015 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.94.2015 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.95.2015 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Zarządzenie Nr 0050.96.2015 w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu publicznym na sprzedaż samochodu Fiat Seicento.

Zarządzenie Nr 0050.97.2015 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.98.2015 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej.

Zarządzenie Nr 0050.99.2015 w sprawie: w sprawie: powołania komisji przetargowej do sprzedaży pojazdu w drodze pisemnego przetargu publicznego.

Zarządzenie Nr 0050.100.2015 w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2016 – 2024.

Zarządzenie Nr 0050.101.2015 w sprawie: projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Płośnica na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 0050.102.2015 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę.

Zarządzenie Nr 0050.103.2015 w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.104.2015 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku.

Zarządzenie Nr 0050.105.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów komunalnych i stawki czynszu najmu garaży i budynków gospodarczych.

Zarządzenie Nr 0050.106.2015 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2  usytuowanego w budynku Nr 7 w Zalesiu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu na rzecz najemcy.

Zarządzenie Nr 0050.107.2015  w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 0050.108.2015 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania.

Zarządzenie Nr 0050.109.2015 w sprawie w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.111.2015 w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Płośnica Nr 75/2013 z 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr 0050.112.2015 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej.