Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2014

Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego.

Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie upoważnienia sekretarza gminy do podpisania wniosku o płatność z realizacji projektu pn. "Na dobry początek" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie upoważnienia sekretarza gminy do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Na dobry początek" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, dla nieruchomości zabudowanej, położonej w Jabłonowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie: wykonania Uchwały Nr XXIV/199/14/2013 Rady Gminy Płośnica z dnia 14 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie: ustalenia formy sporządzania sprawozdań budżetowych.

Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Płośnicy

Zarządzenie Nr 12/2014 w sprawie wysokości kwoty przyznanej w budżecie Gminy Płośnica na pomoc finansową dla spółek wodnych oraz o terminie składania wniosków o pomoc finansową.

Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie : przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia

Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Płośnica w 2014 roku

Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie: realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Płośnica w 2014 roku

Zarządzenie Nr 18/2014 w sprawie przekazania jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków w 2014 roku.

Zarządzenie Nr 19/2014 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, dla nieruchomości zabudowanej, położonej w Jabłonowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Płośnica" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...

Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Płośnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Zarządzenie Nr 22/2014 w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Płośnica w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2014 roku

Zarządzenie Nr 24/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 25/2014 w sprawie przekazania jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Zarządzenie Nr 26/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży pojazdu w drodze pisemnego przetargu publicznego.

Zarządzenie Nr 27/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 28/2014 w sprawie zatwierdzenia regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

Zarządzenie Nr 29/2014 w sprawie wykonania Uchwały Nr XXV/207/22/2013 Rady Gminy Płośnica z dnia 23 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu "Piękna Wieś 2014" i zatwierdzenia regulaminu jego przeprowadzenia

Zarządzenie Nr 31/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia lustracji i klasyfikacji posesji oraz wsi zgłoszonych do konkursu pod hasłem "Piękna Wieś 2014"

Zarządzenie Nr 32/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr 33/2014 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Płośnica sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w w drugim przetargu publicznym na sprzedaż Samochodu Specjalnego Pożarniczego STAR 244 o zabudowie JELCZA 005M

Zarządzenie Nr 37/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 38/2014 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 39/2014 w sprawie przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody Wójta Gminy Płośnica dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

Zarządzenie Nr 41/2014 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. E. Szelburg-Zarembiny w Płośnicy

Zarządzenie Nr 43/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. E. Szelburg-Zarembiny w Płośnicy

Zarządzenie Nr 44/2014 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Zarządzenie Nr 45/2014 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. E. Szelburg-Zarembiny w Płośnicy

Zarządzenie Nr 46/2014 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. E. Szelburg-Zarembiny w Płośnicy

Zarządzenie Nr 47/2014 w sprawie: określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 roku - "Wyprawka szkolna".

Zarządzenie Nr 48/2014 w sprawie: procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

Zarządzenie Nr 49/2014 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 50/2014 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 51/2014 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Zarządzenie Nr 52/2014 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy oraz planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 53/2014 w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Zarządzenie Nr 54/2014 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy oraz planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 55/2014 w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu Gminy Płośnica na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 56/2014 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 57/2014 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy oraz planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 58/2014 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 59/2014 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy oraz planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 60/2014 w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Płośnica na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Zarządzenie Nr 61/2014 w sprawie  zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy oraz planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 62/2014 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Płośnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Zarządzenie Nr 63/2014 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Płośnicy oraz planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 64/2014 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 65/2014 w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2015-2024.

Zarządzenie Nr 66/2014 w sprawie: projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Płośnica na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 67/2014 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok