Uchwała Nr XXIII/186/1/2013 w sprawie przyjęcia Planu Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013 roku

Uchwała Nr XXIII/187/2/2013 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gminą na I półrocze 2013 roku

Uchwała Nr XXIII/188/3/2013 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na I półrocze 2013 roku.

Uchwała Nr XXIII/189/4/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Płośnica na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXIII/190/5/2013 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. "Na dobry początek", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XXIII/191/6/2013 w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego

Uchwała Nr XXIII/192/7/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XXIII/193/8/2013 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Płośnica ( http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1370)

Uchwała Nr XXIII/194/9/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków