Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2013

Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2013 przejściowego deficytu budżetu Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Płośnica

Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie zasad przydzielania przcownkom śrdoków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej

Zarządzenie Nr 6/2013 w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem pt. "Na dobry początek" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształczenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usłg edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie wysokości kwoty przyznanej w budżecie Gminy Płośnica na pomoc finansową dla spółek wodnych oraz o terminie składania wniosków o pomoc finansową.

Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 10/2013 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w kolejnym trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, dla nieruchomości zabudowanej, położonej w Niechłoninie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 14/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/2011 z dnia 21 października 2011 roku oraz Zarządzenia Nr 103/2012 z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacjęobowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Zarządzenie Nr 15/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy

Zarządzenie Nr 16/2013

Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów samochodowych nie będących własnością Gminy Płośnica, używanych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników Urzędu Gminy w Płośnicy do celów służbowych.

Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2013 rok

Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Zarządzenie Nr 20/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2012 oraz informacji o stanie mienia

Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie przekazania jednostkom informacji o zmianie planu kwot dochodów i wydatków w 2013 roku

Zarządzenie Nr 22/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej

Zarządzenie Nr 23/2013 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

Zarządzenie Nr 24/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2013 rok

Zarządzenie Nr 24a/2013 w sprawie przekazania jednostkom informacji o zmianie planu kwot dochodów i wydatków oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Zarządzenie Nr 25/2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płośnicy

Zarządzenie Nr 26/2013 w sprawie upoważnienia pracownika do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT, stanowiących dowód zakupu oleju napędowego

Zarządzenie Nr 27/2013 w sprawie wykonania uchwały Nr XXIV/199/14/2013 Rady Gminy Płośnica z dnia 14 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 28/2013 w sprawie wynajmu pomieszczeń w gminnych jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr 29/2013 w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu "Piękna wieś 2013" i zatwierdzenia regulaminu jego przeprowadzenia

Zarządzenie Nr 30/2013 w sprawie wykonania Uchwały Nr XXIV/200/15/2013 Rady Gminy Płośnica z dnia 14 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 31/2013 w sprawie upoważnienia sekretarza gminy do podpisania wniosku o płatność z realizacji projektu pn. "Na dobry początek" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarządzenie Nr 32/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia lustracji i klasyfikacji posesji oraz wsi zgłoszonych do konkursu pod hasłem "Piękna wieś 2013"

Zarządzenie Nr 33/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2013 rok

Zarządzenie Nr 34/2013 w sprawie wykonania Uchwały Nr XXIV/199/14/2013 Rady Gminy Płośnica z dnia 14 marca 2013 roku.

Zarządzenie Nr 35/2013 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody Wójta Gminy Płośnica dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

Zarządzenie Nr 36/2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli kasy Urzędu Gminy w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 37/2013 w sprawie przekazania jednostkom informacji o zmianie kwot dochodów i wydatków oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 38/2013 w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety przysługującej ekspertowi za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 39/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego na wniosek Pani Mileny Witka.

Zarządzenie Nr 40/2013 w sprawie wykonania Uchwały Nr XXV/207/22/2013 Rady Gminy Płośnica z dnia 23 maja 2013 roku.

Zarządzenie Nr 41/2013 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku "Wyprawka szkolna" w szkołach na terenie Gminy Płośnica

Zarządzenie Nr 42/2013 w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 43/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 44/2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródkach

Zarządzenie Nr 45/2013 w sprawie upoważnienia sekretarza gminy do podejmowania decyzji wiążących związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Sięgnij po więcej" w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.2/2013 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zarządzenie Nr 46/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 47/2013 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz iformacji o kształtowaniu się prognozy finansowej Gminy Płośnica za I półrocze 2013 r.

Zarządzenie Nr 48/2013 w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 49/2013 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 50/2013 w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie Nr 51/2013 w sprawie wykonania Uchwały Nr XXVI/217/32/2013 Rady Gminy Płośnica z dnia 26 czerwca 2013 roku.

Zarządzenie Nr 52/2013 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Płośnicy

Zarządzenie Nr 53/2013 w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu Gminy Płośnica na 2014 rok

Zarządzenie Nr 54/2013 w sprawie przekazania jendostkom informacji o zmianie kwot dochodów i wydatków oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadańzleconych

Zarządzenie Nr 55/2013 w sprawie wynajmu pomieszczeń gminnych i pomieszczeń w gminnych jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr 56/2013 w sprawie określenia zasad korzystania z telefonów komórkowych oraz kart SIM do celów służbowych w Urzędzie Gminy w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 57/2013 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w tryie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowane położone w Gralewie, Gródkach, Jabłonowie, Małym Łęcku, Niechłoninie, Płośnicy, Skurpiu, Turzy Małej, Wielkim Łęcku, z przeznaczeniem pod zlokalizowanie pojemników na odzież używaną.

Zarządzenie Nr 58/2013 w sprawie: przekazania jednostkom informacji o zmianie kwot dochodów i wydatków oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 59/2013 w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

Zarządzenie Nr 60/2013 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy do realizacji zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.

Zarządzenie Nr 61/2013 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy do prowadzenia postępowania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 62/2013 w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy do realizacji zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.

Zarządzenie Nr 63/2013 w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy do prowadzenia postępowania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zarządzenie Nr 64/2013 w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2014-2024

Zarządzenie Nr 65/2013 w sprawie: projektu budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 66/2013 w sprawie: wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz udzialania pierwszej pomocy.

Zarządzenie Nr 67/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej.

Zarządzenie Nr 68/2013 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 69/2013 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2013 rok

Zarządzenie Nr 70/2013 w sprawie: przekazania jednostkom informacji o zmianie kwot dochodów i wydatków oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie Nr 71/2013 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płośnicy.

Zarządzenie Nr 72/2013 w sprawie: zmian w budżecie gminy Płośnica na 2013 rok

Zarządzenie Nr 73/2013 w sprawie: przekazania jednostkom informacji o zmianie kwot dochodów i wydatków oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.