Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

I. Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.).

II. Wymagane wnioski i dokumenty

  • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • karta informacyjna przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

III. Wymagane załączniki

  • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ww. ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia w 4 egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego) wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
  • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia, w 4 egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
  • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej w postaci papierowej lub elektronicznej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust 3a zdanie drugie ustawy ooś tj. obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:
      - przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
      - działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
      - działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem,
  • w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, a także decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II, i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa wyżej załącza się – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar o którym mowa w art. 74 ust 3a zdanie drugie ustawy ooś,
  • mapa w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś (tj. odległością 100 m od granicy przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie). Mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa wyżej,
      - mapa powinna zawierać uwidocznione granice działek ewidencyjnych,
  • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia przedmiotowego dokumentu, a w razie wątpliwości organ może wezwać Inwestora do dołączenia dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 1,;
  • w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji; 
  • analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, 
  • w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot zależny od jednostki samorządu terytorialnego oświadczenie wraz z uzasadnieniem, że wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Wójt Gminy Płośnica), 
  • pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa (17 zł), 
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej (205 zł).

IV. Opłaty skarbowe

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1923 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330):
  • od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 205 zł,
  • od przedłożenia pełnomocnictwa 17 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania decyzji powstaje z chwilą złożenia wniosku o jej wydanie.
Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Gminy w Płośnicy, ul. Dworcowa 52 lub na rachunek urzędu: Urząd Gminy w Płośnicy, ul. Dworcowa 52, 13-206 Płośnica
Nr rachunku bankowego: 51 8215 1029 2002 0021 4609 0001
Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku.

V. Jednostka prowadząca

Wójt Gminy Płośnica – Inspektor ds. ochrony środowiska, tel. 23 698 1751

VI. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Płośnicy,
ul. Dworcowa 52
13-206 Płośnica

VII. Termin załatwienia sprawy

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty wpływu kompletnej dokumentacji do tutejszego wydziału. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie do dwóch miesięcy (do terminu wydania decyzji należy doliczyć czas oczekiwania na uzgodnienia i opinie organów uczestniczących w postępowaniu).

Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

VIII. Tryb odwoławczy

Odwołania od decyzji należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Płośnica, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

IX. Inne informacje

  • postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia,
  • wójt jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 75 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy
  • wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu o oddziaływaniu na środowisko, może złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu,
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna,
  • w ww. okresie dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy, lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia,
  • jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

X. Formularze do pobrania

  • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
  • karta informacyjna przedsięwzięcia
  • klauzula informacyjna