Uchwała Nr XLVIII/345/9/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2023 - 2030.

Uchwała Nr XLIX/348/12/2023 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Płośnica na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=1585)

Uchwała Nr XLIX/346/10/2023 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=1584)

Uchwała nr XLIX/347/11/2023 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płośnica w 2023 roku (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=1667)

Uchwała nr XLIX/349/13/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=1668)