EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN „DZIAŁDOWSZCZYZNA” w Działdowie informuje, że zgodnie z   art. 6c  ust. 3a,  3c pkt 2)   ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) przystępuje do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy może złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z istniejącego systemu odbierania odpadów komunalnych, którym jest dotychczas objęty na podstawie Uchwały Nr XVII/97/2017 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z dnia 29 sierpnia 2017 r.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości nie zamieszkałej wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę (posiadającego wpis w Rejestrze Działalności Regulowanej), z którymi zawarł umowę, o którym mowa w  art.6 ust.1 pkt.2, oraz dołącza do oświadczenia kopie tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenie jest skuteczne od 1 stycznia 2023 roku i nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Pisemne Oświadczenie wraz z kopią umowy  należy składać w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji,  tj. od dnia 16 maja 2022 r.  do dnia 20 lipca 2022r.  –  osobiście w biurach Związku w Działdowie na ul. Osiedleńczej 3a  lub Przemysłowej 61, za pośrednictwem operatora pocztowego na wyżej wskazany adres  lub w formie elektronicznej – oświadczenie musi być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym  i przesłane na adres skrytki epuap  /ezgd_dzialdowo/SkrytkaESP

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie  bip Związku, tj: www.dzialdowszczyzna.bip.net.pl

Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Referatu Związku  ds. gospodarki komunalnej telefon  23 698 17 85, 23 698 17 8, 23 698 17 72    lub biura Związku 23 697 65 18.

Wyłączenie nieruchomości z  istniejącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi nie zwalnia podmiotów z selektywnej zbiórki odpadów.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu Związku

Kazimierz Kordecki