Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Nowe obowiązki od 1 lipca 2021 roku

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.2127)  utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (zwanej dalej CEEB). W związku z powyższym zostały nałożone nowe obowiązki m.in.:

    • na właścicieli lub zarządców budynków lub lokali - złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw: 
        
w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (art. 27 g. ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008),
        nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego komunikatu o którym mowa w art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 28 października 2020 r. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia komunikatu (art. 15 ust 1 ustawy z dnia 28 października 2020r.),
    • na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – wprowadzenia danych i informacji z deklaracji do CEEB: 
        
w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (art. 27 g. ust 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008),
        w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia ww. komunikatu (art. 15 ust 1 ustawy z dnia 28 października 2020 r.).

Od 1 lipca br. każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy, dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Płośnica, ul. Dworcowa 52, 13-206 Płośnica (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/).

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq