Uchwała nr XXII/150/35/2020 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4490)

Uchwała Nr XXII/151/36/2020 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4491)

Uchwała nr XXII/152/37/2020 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2021 rok (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4492)

Uchwała nr XXII/153/38/2020 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4493)

Uchwała nr XXII/154/39/2020 w sprawie: opłaty targowej (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4494)

Uchwała nr XXII/155/40/2020 w sprawie: opłaty od posiadania psów (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4495)

Uchwała nr XXII/157/42/2020 Rady Gminy Płośnica z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5155)

Uchwała nr XXII/158/43/2020 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Uchwała nr XXII/159/44/2020 w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płośnica  (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5001)