Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
dot. monitoringu wizyjnego

 

1.       Zgodnie  z  Rozporządzeniem   UE   2016/679   z   27   kwietnia   2016 (zwanym   dalej   RODO) Administratorem    danych    osobowych    przetwarzanych w ramach stosowania monitoringu wizyjnego jest Wójt Gminy Płośnica, ul. Dworcowa 52, 13-206 Płośnica.

2.       Monitoring wizyjny prowadzony jest:

-         na terenie Urzędu Gminy w Płośnicy (w tym parking przed Urzędem),

-        w budynku Urzędu Gminy w Płośnicy,

-         na terenie Skweru im. Kapelmistrza Jana Wiśniewskiego w Płośnicy,

-         na przystanku autobusowym pomiędzy ulicami Dworcową, a Kościelną w Płośnicy,

-         przy wejściu bocznym (od strony ulicy Dworcowej) do Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Płośnicy,

-         na terenie oczyszczalni ścieków w Płośnicy,

-         przy budynku nr 16 w Gralewie (w tym teren placu zabaw),

-         przy garażu OSP w Gralewie,

-         na terenie boiska wiejskiego w Gralewie.

3.       W  sprawach dotyczących Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@plosnica.pl

4.       Podstawy prawne przetwarzania:

-         Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów Urzędu oraz mieszkańców Płośnicy i ochrony mienia będącego własnością Urzędu,

-         na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO).

5.       Informujemy, iż dane osobowe będą:

-         przetwarzane wyłącznie do celów określonych w pkt. 4,

-         przechowywane  przez  okres  nieprzekraczający 3 miesiące od dnia nagrania (po upływie tego terminu nagrania będą usuwane),

-         lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie  prawa, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w tym postępowaniu.

6.       Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

7.       Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.       Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa