Uchwała nr XV/91/80/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2015  (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5278)

Uchwała nr XV/92/81/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2016-2024.

Uchwała nr XV/93/82/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płośnica na 2016 rok (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5279)

Uchwała nr XV/94/83/2015 w sprawie przyjęcia Planu Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 roku

Uchwała nr XV/95/84/2015 w sprawie przyjęcia Planu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na I półrocze 2016 roku

Uchwała nr XV/96/85/2015 w sprawie przyjęcia Planu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gminy na I półrocze 2016 roku

Uchwała nr XV/97/86/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Płośnica na 2016 rok

Uchwała nr XV/98/87/2015 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Płośnica

Uchwała nr XV/99/88/2015 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Przełęk