Uchwała Nr X/48/37/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Gminy Płośnica za rok 2014

Uchwała Nr X/49/38/2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płośnica za 2014 rok.

Uchwała Nr X/50/39/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płośnica absolutorium za 2014 rok

Uchwała Nr X/51/40/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2539)

Uchwała Nr X/52/41/2015 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 r.

Uchwała Nr X/53/42/2015 w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na II półrocze 2015 roku.

Uchwała Nr X/54/43/2015 w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gminy na II półrocze 2015 roku

Uchwała Nr X/55/44/2015 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Płośnica w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2362)

Uchwała Nr X/56/45/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płośnica

Uchwała Nr X/57/46/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Płośnica nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Pańśtwa, położonej w obrębie Niechłonin

Uchwała Nr X/58/47/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w obszarze wsi Zalesie

Uchwała Nr X/59/48/2015 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Płośnica za 2014 rok

Uchwała Nr X/60/49/2015 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płośnica

Uchwała Nr X/61/50/2015 w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania opinii o zgłaszanych kandydatach na ławników

Uchwała Nr X/62/51/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy