Uchwała Nr XXX/235/50/2013 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 

Uchwała Nr XXX/236/51/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2014 - 2024

Uchwała Nr XXX/237/52/2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=63)

Uchwała Nr XXX/238/53/2013 w sprawie przyjęcia Planu Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014 roku

Uchwała Nr XXX/239/54/2013 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Bezpieczeńśtwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na I półrocze 2014 roku

Uchwała Nr XXX/240/55/2013 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gminy na I półrocze 2014 roku

Uchwała Nr XXX/241/56/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Płośnica na 2014 rok

Uchwała Nr XXX/242/57/2013 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Płośnica na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020

Uchwała Nr XXX/243/58/2013 w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płośnica

Uchwała Nr XXX/244/59/2013 w sprawie określania zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowania realizacji przydomowych oczyszczalni ściekó przez mieszkańców Gminy Płośnica

Uchwała Nr XXX/245/60/2013 w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Płośnica"

Uchwała Nr XXX/246/61/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Płośnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 429/9 mapa 2, na okres 3 lat

Uchwała Nr XXX/247/62/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Gralewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 105/1 mapa 2 o powierzchni 0,27 ha, na okres 3 lat

Uchwała Nr XXX/248/63/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Przełęk, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/5 mapa 2 o powierzchni 1,05 ha, na okres 3 lat

Uchwała Nr XXX/249/64/2013 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013