INFORMACJA

o obsługujących teren gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektycznym i elekronicznym (Dz.U. Nr 180, poz.1495). W myśl art. 35 i 36 cytowanej wcześniej ustawy użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu taki sprzęt. Zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Ponadto zgodnie z art.42 w/w ustawy, sprzedawcy detaliczni i hurtowi sprzętu elektrycznego i elekronicznego są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzetu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju

 

Firma, oznaczenie siedziby (adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Ekologiczny Związek Gmin “Działdowszczyzna”
ul. Księżodworska 10/24
13–200 Działdowo


1. Składowisko odpadów w Zakrzewie
2. Składowisko odpadów w Ciechanówku