PROTOKÓŁ Nr 22/5/2005

 

z posiedzenia Komisji  Budżetu i Finansów

odbytego w dniu 12 września 2005 roku
 w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy  pod przewodnictwem
Pana Stanisława Orłowskiego - Przewodniczącego  Komisji .

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1005 , a zakończyło o godz. 13 25 .

 

Stan osobowy Komisji – 6 osób

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności   – 6 osób.

 

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli : 

 

  1. Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnica
  2. Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica
  3. Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy
  4. Pan Kazimierz Podlasin- Zastępca Wójta Gminy
  5. Pani Anna Lipińska – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

 

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

 

                               Przebieg  posiedzenia :

 

Pan Stanisław Orłowski     - Przewodniczący Komisji  otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad :

 

  1. Otwarcie posiedzenia .

 

  1. Przyjęcie porządku obrad .

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica        

    za I półrocze 2005 roku

 

5. Ocena realizacji  zadań inwetycyjnych przyjętych do wykonania w 2004 roku i 

     kontynuowanych z lat ubiegłych.

     

6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania .

 

7. Zamknięcie obrad .

      

 

 

 

 

-   2   -

            Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego         posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

Ad. pkt 3.

=========

         Protokół Nr 21/4/2005 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu      24 maja  2005 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia  w celu umożliwienia członkom komisji dokładnego zapoznania się        z jego treścią .

 

      Członkowie Komisji  nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści

 w/w protokołu - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu , w jakim został sporządzony.

 

Ad. pkt 4.

==========

      Z uwagi na to, że Członkowie Komisji pisemne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za I półrocze 2005 roku otrzymali na miesiąc przed terminem niniejszego posiedzenia i mieli możliwość dokładnego zapoznania się z jego treścią - Komisja odstąpiła od jego referowania i przystąpiła do dyskusji:

 

Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji poprosił o szczegółowe przedstawienie kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków oraz koszty dowozu dzieci do szkół

 

Pani  Maria Wodzyńska - Członek komisji zapytała ile środków pozostało na stypendia dla dzieci.

 

Pan Konrad Sobiech -   Członek Komisji  nawiązał do nowej ustawy o utrzymaniu czystości    i porządku, która ma wejść w życie z dniem 15 października i zaproponował , aby mieszkańcom gminy zalegającym z opłatami za wywóz śmieci wysłać ponownie upomnienia lub ukarać w inny sposób .

     Więcej pytań do przedstawionego sprawozdania Komisja nie zgłosiła - wydając opinię pozytywną na temat gospodarowania środkami finansowymi Budżetu Gminy jednogłośnie opowiadając się za przedstawieniem powyższego sprawozdania Radzie Gminy na najbliższym posiedzeniu.

                                                               Ad. pkt 5.

                                                                          ===========

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy , na prośbę Przewodniczącego Komisji , przedstawił przebieg inwestycji planowanych do realizacji w 2004 roku  informując, że

 

- nadal trwa budowa sieci wodociągowej w Turzy Małej.

 

- trwa kładzenie chodników w Plośnicy od kościoła do Pana Zawadzkiego przy ulicy Kościelnej .

 

 

 

-   3   -

Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji  zapytał , jak wygląda sytuacja z drogą gminną przez Gospodarstwo rolne w Geródkach  oraz zgłosił potrzebę wykonania mostka na drodze powiatowej między  Płośnicą a Gródkami,   przy posesji Pana Henryka Stempki a posesją Pana piotra Woźniaka w miejscowości  Gródki.

 

Ad. pkt 6.

=========

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy na najbliższym posiedzeniu Sesji następujących uchwał:

 

- uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem 

  Działdowskim a Gminą Płośnica

 

-  uchwały w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej położonej we wsi Gródki          

    w trybie przetargu.

 

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy, na prośbę Wójta Gminy, przedstawiła i uzasadniła potrzebę dokonania zmian w Budżecie Gminy Płośnica na 2005 rok oraz przedstawiła przygotowany w tej sprawie projekt uchwały Rady.

 

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do celowości podjęcia uchwał ani przedstawionych projektów jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich pod obrady XXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

  

   Nadmieniam, że projekty wyżej wymienionych uchwał stanowią Załącznik Nr nr 2-5 do protokołu z niniejszych obrad Komisji.

Ad. pkt 6.

=========

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

 

Pani Maria Wodzyńska - Członek Komisji  zgłosiła potrzebę zamontowania dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Skurpie przy drodze na Małe Rutkowice .

 

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła potrzebę zamontowania      1 lub 2 lamp przy zabudowaniu Pana Piwowarskiego , Sobiecha i Szramki przy drodze Płośnica-Turza Mała.

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zgłosił potrzebę załatania dziur na drodze                 w Niechłoninie prowadzącej na cmentarz. . Zwrócił uwagę również na bałagan przy przystanku w środku wsi Niechłonina .                 Ad. pkt 7.

                                                  ==========

     Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i na tym  zamknął niniejsze posiedzenie Komisji.

 

Protokołowała :                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                       

Anna Lipińska                                                                                      Stanisław Orłowski