P R O T O K Ó Ł   Nr XVIII/2005

 

z posiedzenia XVIII Zwyczajnej   Sesji Rady Gminy

w Płośnicy   odbytej w dniu  31 marca 2005 roku

w lokalu  Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem

Pani Elżbiety Szymańskiej – Przewodniczącej Rady Gminy.

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1000, a zakończyło się o godz. 1435.

 

Stan osobowy Rady Gminy w Płośnicy - 15 osób .

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 15 Radnych– Załącznik Nr 1 .

 

Poza gronem Rady Gminy , udział w posiedzeniu wzięli :

 

1. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica 

2. Pani  Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy 

3. Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy

5. Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta Gminy Płośnica

6. Pani Anna Lipińska - Inspektor ds. obsługi Rady  Gminy

7. Sołtysi poszczególnych wsi w/g załączonej listy obecności - 13 osób – Załącznik Nr 2

8. Pani Barbara Kramkowska - Delegat do Izb Rolniczych

 

 Lista zaproszonych gości stanowi Załącznik Nr 3 .

 

Przebieg    posiedzenia :

=====================

 

Pani Elżbieta Szymańska  – Przewodniczący Rady Gminy  otwierając obrady               XVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy  powitała wszystkich zebranych  ,  stwierdziła , że na sali narad  obecnych jest  15 Radnych , co stanowi guorum Rady władne do podejmowania prawomocnych uchwał , po czym odczytała proponowany porządek obrad :

 

1. Otwarcie posiedzenia .

 

2. Przyjęcie porządku obrad .

 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XVII Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy.

 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

 

5. I n t e r p e l a c j e. 

 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Rutkowicach..

 

7. Rozpatrzenie  i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Turzy Małej.

 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Gralewie.

 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy 

    materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

   Płośnica.

 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego 

      zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców wsi: 

     Skurpie, Płośnica, Turza Mała, Niechłonin, Wielki Łęck , Jabłonowo.

 

11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje .

 

12. Wolne wnioski i zapytania.

 

13. Zamknięcie obrad.

 

          Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad  i przystąpili                 do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

Ad. pkt 3.

=========

 

         Protokół Nr XVII/2005 z posiedzenia  Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy w Płośnicy odbytej w dniu  28 lutego 2005 roku został wyłożony na sali narad na godzinę przed

 rozpoczęciem niniejszych obrad w celu umożliwienia wszystkim Radnym dokładnego zapoznania się z jego treścią.

 

              Uwag ani zastrzeżeń do treści protokołu Radni nie zgłosili – przyjmując       go jednogłośnie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

 

 

Ad. pkt 4.

========

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy

Cyt. ......” Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! w ostatnim miesiącu  zajmowaliśmy się następującymi sprawami:

 

- walka ze śniegiem , tj. odśnieżanie dróg gminnych i po przyjściu ocieplenia - walka          z podtopieniami na terenie gminy . Nasze jednostki OSP uczestniczyły w ratowaniu mienia w następujących miejscowościach: Płośnica, Prioma, Wielki Łęck, Mały Łęck,  Niechłonin, Zalesie, Jabłonowo i Gralewo. W sumie  te dwa dni kosztował nasz budżet około 9.000 zł.

- w Wielkim Łęcku odbyła się wystawa wielkanocna połączona z pokazem wykorzystania odpadów - recyklingiem. W związku z tym chciałbym podziękować Pani Renacie Warmińskiej, Panu Tadeuszowi Zajdzińskiemu oraz Panu Piotrowi Psiukowi za

 

 

zaangażowanie, przygotowanie i przeprowadzenie tej, jakże to ładnej i ważnej uroczystości.

 

- przeprowadzono turniej pożarniczy szkół podstawowych  , w którym uczestniczyły szkoły w Niechłoninie, Wielki Łęcku i Płośnicy . Trzy osoby zakwalifikowały się do zawodów powiatowych,

 

- przeprowadzono remont przystanku autobusowego w Małym Łęcku.

 

- wczoraj w Gimnazjum został zorganizowany "Dzień Matematyki" . Było to uwieńczenie dwumiesięcznej pracy uczniów tej szkoły .

"D z i ę k u j ę "

 

Ad. pkt 5.

==========

I n t e r p e l a c j e :

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Radny wsi Płośnica poprosił o wyjaśnienie na co zostały wydane środki z budżetu gminy w wysokości 9.000 zł. , o których Wójt Gminy mówił       w swoim sprawozdaniu . Na co poszły te środki , czy na SKR, czy na Straż ?

 

Pan Stanisław Orłowski - Radny wsi Gródki nawiązując do ostatniej gwałtownej odwilży i następstwa powodzi zgłosił swą prośbę , aby odmulić ciek , który przepływa przez miejscowość Gródki, gdyż przy końcowym wylocie jest już zapchany rów.

 

 

Pan Wiesław Rudnicki -  Radny wsi Gralewo poprosił o uregulowanie odwodnienia na drodze między Panem Karbowskim a Panem Samorkiem oraz przedłużyć i oczyścić przepust i przedłużenie rowu odprowadzającego wodę na drodze powiatowej znajdującej się w środku wsi.

 

Pani Bożena Kowalska  - Radna wsi Jabłonowo poprosiła o naszykowanie mostku tj. na tzw. groblę naszą . Tam wogóle nie ma przejazdu , ponieważ został zniszczony przez ostatnie roztopy. Teraz wiosna i rolnicy nie będą mogli przejechać na pola.

 

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin zwrócił uwagę na to, że w Niechłoninie za mostkiem pod Zalesie woda zabrała nawierzchnię drogi , tak , że powstał uskok szosy na drogę gminną   około metra. Należałoby nawieźć tam żwiru i uregulować ten przepust.

    

Ad. pkt 6.

=========

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy głośno odczytała projekt uchwały w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Rutkowicach i poprosiła Radnych        

o zabieranie głosu w tej sprawi.

  

     Żadnych pytań ani uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono,               w związku z tym Przewodnicząca Rady poprosiła o głosowanie w sprawie podjęcia tej uchwały.

 

      Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Rutkowicach.

 

     W głosowaniu udział brał cały skład Rady Gminy. Podjęta uchwała otrzymała               Nr XVIII/8/2005 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 4.

 

 

Ad. pkt 7.

 

      Pani Elżbieta Szymańska  – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy głośno odczytała przygotowany projekt uchwały w sprawie  likwidacji szkoły filialnej               w Turzy Małej  , po czym poprosiła Radnych o przystąpienie do głosowania w celu podjęcia uchwały:

 

                 Za podjęciem uchwały opowiedziało się - 14 osób

                 Przeciw - 1 osoba.

 

                 Nadmieniam, że głosowanie odbyło się w obecności 15 Radnych biorących udział   w posiedzeniu .

 

     Podjęta uchwała otrzymała Nr XVIII/9/2005 i wraz z projektem uchwały stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt 8.

=========

 

           Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad  Przewodnicząca Radu Gminy

głośno odczytała treść przygotowanego projektu uchwały w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Gralewie.

 

          Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem w/w uchwały.

    

Nadmieniam, że w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych  obecnych  na posiedzeniu .

Podjęta uchwała otrzymała Nr XVIII/10/2005 i wraz ze swym projektem stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. pkt 9.

  

            Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad tj. rozpatrzenie i podjęcia

uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej                       o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Płośnica Przewodnicząca nadmieniła , że projekt uchwały wraz z regulaminem Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na posiedzenie Sesji i mieli możliwość dokładnego zapoznania się      z jego treścią, w związku z czym odstąpi od głośnego czytania regulaminu a proponuje przystąpić do dyskusji w tym temacie.

 

Pan Wiesław Rudnicki- Radny Gralewo zapytał dlaczego w  regulaminie . gdzie jest mowa o dochodach oraz wysokości kwoty nie ma kwot tylko procenty?  

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy ......Cyt. " Proszę Państwa! Padło pytanie , dlaczego w regulaminie nie ma kwoty, tylko są procenty. Dlatego jest taki zapis ponieważ kwota uzależniona będzie od kwot zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Jeżeli my byśmy w regulaminie pisali konkretne kwoty to każdorazowo po zmianie Rozporządzenia Rady Ministrów musielibyśmy wprowadzać zmiany w regulaminie."

 

Pan Włodzimierz Wasiek- Radny wsi Płośnica zapytał jak długo uczeń, który złoży wniosek  będzie czekał na stypendium?

 

Pan Stanisław Dudek - Radny wsi Przełęk zapytał ile wniosków o stypendium wpłynęło na dzień dzisiejszy.

 

Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy ......Cyt. " W tej chwili podejmujemy uchwałę , ale nie otrzymaliśmy jeszcze środków finansowych na ten i ile tych środków będzie. Każdy kto złożył wniosek o stypendium otrzyma decyzję, w której będzie nakreślona kwota. Jednak teraz nie możemy tej decyzji wydać, gdyż nie mamy pieniędzy. Czekamy na nie. Na dzień dzisiejszy wpłynęło około 600 wniosków i wszystkie spełniają warunki do otrzymania pomocy materialnej".

 

      Przewodnicząca Rady Gminy głośno odczytała projekt uchwały i poprosiła Radnych      o zajęcie swego stanowiska w sprawie podjęcia uchwały i przyjęcia w/w  regulaminu.   

 

     Za podjęciem uchwały głosowało - 14 Radnych

     1 osoba wstrzymała się od głosowania.

  

       Uchwała  otrzymała kolejny Nr XVIII/12/2005 i wraz  z jej projektem stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

 

       Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności wszystkich Radnych / 15 osób/ biorących udział w posiedzeniu.

 

P r z e r w a

Po przerwie.

Ad. pkt 10.

 

Pani Szymańska Elżbieta    - Przewodnicząca Rady Gminy głośno odczytała treść przygotowanego projektu w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców wsi: Skurpie, Plośnica, Turza Mała, Gródki, Niechłonin, Wielki Łęck i Jabłonowo,   po czym poprosiła o głosowanie:

 

Pan Paweł Rozentalski - Radny wsi Rutkowice......Cyt.   " Do tej uchwały mam wątpliwości, które polegają na tym , że w nazwie uchwały powinno się mówić tylko i wyłącznie o stawkach za wodę , bo przecież stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków określa tylko Wójt swoim rozporządzeniem. Dlaczego mówi się w uchwale tylko o tych miejscowościach, a nie są wymienione wszystkie , które mają wodę z wodociągów utrzymywanych przez WZUW Mławę . Wydaje mi się, że powinny być wymienione wszystkie miejscowości gminy oprócz Gralewa i Murawek ".

 

 Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił , że w nazwie musi być takie określenie , gdyż ustawa o określeniu taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę mówi też      o zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jest to nazwa ustawy. A wymienione zostały tylko te miejscowości, w których znajdują się  hydrofornie."

 

Pan Stanisław Dudek - Radny wsi Przełęk ......Cyt. " O ile sobie przypominam,                to w zeszłym roku przy określenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę wymienione zostały wszystkie miejscowości, które czerpały wodę z hydroforni".

 

       Wójt Gminy   wyjaśnił, że w uchwale mogą być wymienione wszystkie miejscowości .

 

       Przewodnicząca Rady Gminy ponownie odczytała projekt uchwały poprawiony o uzupełnienie miejscowości , które zaopatrywane są w wodę z hydroforni obsługiwanych przez WZUW Mławę .

 

      Nowy projekt uchwały mówi o zatwierdzeniu taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców wsi: Skurpie,Płośnica,Turza Mała, Gródki, Niechłoni, Przełęk, Wielki Łęck, Mały Łęck, Rutkowice, Prioma, Jabłonowo, Zalesie i Gruszka.  

 

    Za podjęciem w/w uchwały opowiedziało się 15 Radnych, czyli cały skład osobowy Rady Gminy.

 

Uchwała otrzymała kolejny Nr , tj. XVIII/13/2005 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

 

 

 

 

Ad. pkt 11 .

 

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje Radnych:

 

 

         Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy ..........

   Cyt. ......." Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Praktycznie wszystkie interpelacje dotyczyły naszej wiosennej wody . Podałem kwotę około 9.000 zł. jakią ponieśliśmy w walce. Na Straże Pożarne  wydaliśmy  w granicach  7.000 zł. / kwota ta jest przybliżona   gdyż jeszcze trwają podliczenia zużycia paliwa w poszczególnych jednostkach/ Pozostałe 1.000 zł. to SKR oraz 1.000 zł. zapłaciliśmy za korzystanie z wozów asenizacyjnych w Rutkowicach i Pana Kornelskiego. Odnośnie remontu dróg które Radni zgłosili - będziemy się starać aby realizować je w miarę posiadania środków. Jednakże obawiam się , że tych środków nam nie starczy i spodziewam się tego iż w trakcie roku będę się do Państwa zwracał z prośbą o przeniesienia budżetowe i dołożenia środków na utrzymanie dróg. Przy okazji chciałbym podziękować Ochotnikom Straży Pożarnych za bardzo duże zaangażowanie w walce z żywiołem. Dzięki ich poświęceniu i ciężkiej pracy zostały zminimalizowane skutki podtopienia."

 

 

                                                                 Ad. pkt 12.

==========

Wolne wnioski i zapytania:

  

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy poinformował , że w tym roku planujemy rozpisać konkurs na najładniejszą wieś. Do połowy kwietnia powołamy komisję która dokona lustracji i oceny wszystkich miejscowości . Ogłosimy regulamin. W miesiącu wrześniu ta sama komisja ponownie odwidzi miejscowości i dokona porównania. Ta miejscowość, która wyróżni się swoją estetyką i wyglądem otrzyma nagrody.

 

Pani Barbara Bartkowska - Sołtys wsi Prioma zgłosiła potrzebę poprawienia i uregulowania drogi powiatowej Wysoka - Prioma oraz naprawienie odcinka przy torach na drodze Prioma-Płośnica.

 

Pan Krzysztof Niścigorski - Sołtys wsi Gruszka zapytał , od kiedy zaczniemy kłaść chodniki w miejscowości Gruszka.

 

Pan Stanisław Dudek - Radny wsi Przełęk zwrócił uwagę na to, że jesteśmy świeżo po zebraniach wiejskich i dobrze by buło, gdyby Wójt Gminy na następnym posiedzeniu Sesji przedstawił nam wnioski z tych zebrań.

 

Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta Gminy w odpowiedzi na zgłoszone pytania wyjaśnił, że:

 

     - chodniki zaczniemy kłaść w drugiej połowie kwietnia.

     - remonty dróg będą brane pod uwagę , drogi powiatowe zgłosimy do Zarządu Dróg w 

        Działdowie.

      

Pan Jan Karczewski - Sołtys wsi Murawki - Zapytał dlaczego woda w miejscowości Murawki i Gralewo jest droższa niż w innych miejscowościach naszej gminy ? Dlaczego jedni będą płacić więcej , a inni mniej. Powinno być wszędzie jednakowo .

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił, że miejscowość Murawki i Gralewo jest podłączona do hydroforni należącej do Zakładu Usług Wodnych w Rybnie i dlatego koszt tej wody jest droższy. My nie możemy narzucić im innej ceny i nic na to poradzić . Aby wyrównać stawki , gmina musiałaby dołożyć tę różnicę cen ze swojego budżetu , ale na to musi być zgoda Rady Gminy i odpowiednie środki w budżecie.

 

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy zaproponowała, aby Radni rozważyli tę możliwość na posiedzeniach poszczególnych komisji, które odbędą się           w najbliższym czasie.

Ad. pkt 13.

=========

 

      Ze względu na wyczerpany porządek obrad Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział   i na tym zamknęła XVIII obrady Rady Gminy                 w Płośnicy.

 

Protokołowała :                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

Anna Lipińska                                                                                Elżbieta Szymańska