Stan majątku gminy Płośnica:

Lp. Nazwa środka trwałego

Wartość brutto na koniec 2019 roku (w zł)

1. Grunty (Grupa KŚT 0) 9 938 577,82
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa KŚT 1 i 2) 63 912 965,51
3.

Środki transportu (Grupa KŚT 7)

2 143 115,21
4.

Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa KŚT 3-6)

4 904 173,71
5. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 1 036 384,60
  Razem 81 935 216,85

Sporządziła:
Anna Jabłońska
Skarbnik Gminy