Stan majątku gminy Płośnica:

Lp. Nazwa środka trwałego

Wartość brutto na koniec 2020 roku (w zł)

1. Grunty (Grupa KŚT 0) 10 067 972,39
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa KŚT 1 i 2) 69 758 577,00
3.

Środki transportu (Grupa KŚT 7)

2 424 785,21
4.

Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa KŚT 3-6)

4 842 925,96
5. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 557 208,90
  Razem 87 094 260,56

Sporządziła:
Anna Jabłońska
Skarbnik Gminy