Prowadzone są również następujące rejestry:

 • Rejestr podjętych uchwał przez Radę Gminy
 • Rejestr wniosków i interpelacji radnych
 • Rejestr zarządzeń Wójta
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Dziennik korespondencji
 • Rejestr gruntów dzierżawionych na terenie gminy
 • Rejestr mienia komunalnego
 • Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestr wymiarowy nieruchomości
 • Rejestr ulg i zwolnień w podatkach lokalnych
 • Rejestr przypisów i odpisów w podatkach lokalnych
 • Rejestr zaświadczeń majątkowych
 • Rejestr dochodów budżetowych
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja dróg gminnych