O Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Spis był poprzedzony dwoma spisami próbnymi:

 • pierwszy spis próbny odbył się w dniach od 1 do 31 października 2019 r., w dwóch województwach (po jednej gminie w każdym),
 • drugi spis próbny odbył się w dniach od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16. Gminach (po jednej w każdym województwie).

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie realizowany w pełni  przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

 • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
 • urzędy wojewódzkie,
 • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie spisu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Jakie dane będziemy zbierać w czasie NSP 2021.

Zakres informacyjny spisów określają wymagania międzynarodowe (patrz: Rozporządzenie UE nr 763/2008 w sprawie przeprowadzenia spisów ludności i mieszkań) oraz krajowe akty prawne i strategie. Potrzeby krajowe różnych grup użytkowników danych zostały również zbadane przez Główny Urząd Statystyczny podczas konsultacji społecznych spisu (patrz: konsultacje społeczne).

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:

 • Charakterystyka demograficzna osób:
          - płeć;
          - wiek;
          - adres zamieszkania;
          - stan cywilny;
         -  kraj urodzenia;
          - kraj posiadanego obywatelstwa.
 • Aktywność ekonomiczna osób:
          - bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
          - lokalizacja miejsca pracy;
          - rodzaj działalności zakładu pracy;
          - zawód wykonywany;
          - status zatrudnienia;
          - wymiar czasu pracy;
          - rodzaj źródła utrzymania osób;
          - rodzaje pobieranych świadczeń.
 • Poziom wykształcenia.
 • Niepełnosprawność:
          - samoocena niepełnosprawności;
          - prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
          - stopień niepełnosprawności;
          - grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 • Migracje wewnętrzne i zagraniczne:
          - okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
          - miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;
          - miejsce zamieszkania rok przed spisem;
          - fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
          - rok przyjazdu /powrotu do Polski;
          - miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
          - kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).
 • Charakterystyka etniczno-kulturowa:
          - narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
          - język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
          - wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.
 • Gospodarstwa domowe i rodziny:
          - stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
          - tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.
 • Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):
          - rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
          - stan zamieszkania mieszkania;
          - własność mieszkania;
          - liczba osób w mieszkaniu;
          - powierzchnia użytkowa mieszkania;
          - liczba izb w mieszkaniu;
          - wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
          - rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;
          - tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;
          - rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
          - stan zamieszkania budynku;
          - wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
          - powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
          - liczba izb w budynku;
          - własność budynku;
          - liczba mieszkań w budynku;
          - rok wybudowania budynku.

Więcej informacji na stronie https://spis.gov.pl/