JĘZYK MIGOWY W URZĘDZIE GMINY PŁOŚNICA

Jeśli osoba niesłysząca, osoba z dysfunkcją słuchu i wzroku zechce osobiście zjawić się w naszym urzędzie, mamy obowiązek zagwarantować jej pomoc certyfikowanego tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika. Umożliwi to bezpośrednią obsługę osób uprawnionych, które w trakcie wizyty mogą liczyć na bezpłatną pomoc w komunikacji.
Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami skorzystania z takiego uprawnienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) dotyczy m.in.:
1. korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej;
2. obsługi osób uprawnionych w kontaktach z organami administracji publicznej;
3. monitorowania rozwiązań wspierających komunikowanie się i dostępu do nich.

Regulacje wyróżniają:

  • Polski Język Migowy (PJM),
  • System Językowo- Migowy (SJM) – transkrypcja języka polskiego na gesty,
  • sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SGOGN), nazywany w praktyce technikami wspierania osób głuchoniewidomych które obejmują zarówno komunikowanie się, jak i orientowanie się w przestrzeni.

Osoby uprawnione

Osobami uprawnionymi do korzystania z rozwiązań przewidzianych w ustawie o języku migowym są wszystkie osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Przede wszystkim są to więc osoby głuche (słabosłyszące, niedosłyszące i niesłyszące) i osoby głuchoniewidome. Mogą to być także osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami wpływającymi na posługiwanie się słuchem i mową, a także osoby niebędące osobami niepełnosprawnymi, a mające trudności w skutecznym komunikowaniu się z innych przyczyn np. ze względu na podeszły wiek.
Wyżej wymieniona ustawa dotyczy także osób będących członkami rodzin osób uprawnionych, w szczególności wskazując; współmałżonków, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonków, ojczymów, macochy, zięciów i synowe. Ponadto nowe przepisy dotyczą osób, które są ogólnie określane jako osoby mające stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi.

Osoba przybrana, tłumacz i tłumacz – przewodnik

Przepisy ustawy potwierdzają istnienie i dopuszczalność korzystania z pomocy tzw. osoby przybranej, pośredniczącej w kontakcie, a która została wskazana przez osobę uprawnioną. Jej zadaniem jest pomoc w załatwieniu danej sprawy w Urzędzie. Osobą przybraną może być dowolna osoba, która ukończyła 16 lat. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać, gdy wnioskowane dane są objęte ustawową ochroną informacji niejawnych i dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. W kontakcie z urzędem osoby uprawnione, oprócz korzystania z osoby przybranej, mogą skorzystać z obsługi zgodnej z ich potrzebami m.in. przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, czyli osoby znającej techniki wspierania osób głuchoniewidomych. Osoby będące użytkownikami języka migowego mają zagwarantowane prawo wskazania, czy potrzebują tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), czy osoby znającej System Językowo- Migowy (SJM).
Jest to bardzo ważne dla pracowników urzędu, gdyż od tych danych szczegółowych zależy efektywne zapewnienie osobom uprawnionym specjalistycznej usługi.

Sposoby komunikowania się z Urzędem Gminy w Płośnicy

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Płośnicy - bez konieczności przychodzenia do niego, a także w celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza - osoba uprawniona może wykorzystać następujące sposoby (formy) komunikacji:

Zamiar skorzystania z usługi certyfikowanego tłumacza należy zgłosić na piśmie 

Wniosek w sprawie powinien zawierać dane dotyczące:

  • dane osobowe i adresowe
  • rodzaju usługi, z której chce skorzystać osoba uprawniona (należy wskazać sprawę do załatwienia);
  • metody komunikacji;
  • terminu spotkania/wizyty w urzędzie;
  • sposobu komunikowania się z osobą uprawnioną.

W załączeniu formularz wniosku.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Płośnicy ul. Dworcowa 52 (w godz. pracy Urzędu – 730 – 1530), przesłać pocztą (na adres: Urząd Gminy w Płośnicy, ul. Dworcowa 52, 13-206 Płośnica) lub mailem. Zgłoszenie można również przekazać na elektroniczną skrzynkę podawczą oraz faksem.

W ramach funkcjonalności należy podać swoje dane osobowe i adresowe, wskazać sprawę do załatwienia oraz - przynajmniej na trzy dni robocze przed spotkaniem - określić jego termin.

Wyjątkiem, co do terminu zgłoszenia, są oczywiście sytuacje nagłe, niecierpiące zwłoki i niemożliwe do przewidzenia.

Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika urzędu, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (mail, faks, telefon, skrzynka podawcza) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty.

Po otrzymaniu takiej informacji urząd ma obowiązek zamówić specjalistyczną usługę tłumacza z rejestru tłumaczy prowadzonego, zgodnie z ustawą, przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Należy podkreślić, iż osoba zgłaszająca może wskazać konkretnego tłumacza z rejestru, który posługuje się właściwą odmianą języka migowego lub odpowiednimi umiejętnościami jako tłumacz przewodnik i odpowiada indywidualnym potrzebom uprawnionego.

UWAGA!
1. Osoba uprawniona ma prawo do korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się z tut. Urzędem
2. Przedmiotowe świadczenie jest - bezpłatne dla osoby uprawionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721, Nr 171, poz.1016).