Uchwała Nr XLVIII/337/1/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2023 - 2030. 

Uchwała nr XLVIII/338/2/2023 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=783)

Uchwała nr XLVIII/341/5/2023 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Płośnica za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=784)

Uchwała nr XLVIII/342/6/2023 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=1497)

Uchwała nr XLVIII/343/7/2023 Rady Gminy Płośnica z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=785)

Uchwała nr XLVIII/344/8/2023 Rady Gminy Płośnica w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=786)