Uchwała nr XIX/135/20/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płośnica za 2019 rok.

Uchwała nr XIX/136/21/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płośnica wotum zaufania.

Uchwała nr XIX/137/22/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płośnica z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Uchwała nr XIX/138/23/2020 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Płośnica.

Uchwała nr XIX/139/24/2020 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2838)

Uchwała nr XIX/140/25/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w części obrębów geodezyjnych: Skurpie, Jabłonowo i Gralewo (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=3622)