PROTOKÓŁ  Nr 14/2/2005

 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia                                                   i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 01 lutego 2005 roku                                                       w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem

Pani Bożeny Kowalskie- Przewodniczącej Komisji.

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1205 , a zakończyło o godz. 1545.

 

Stan osobowy Komisji - 6 osób

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 6 osób- Załącznik Nr 1.

 

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

 

1. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica

2. Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy

3. Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy

4. Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta Gminy

 

Przebieg posiedzenia:

 

Pani Bożena Kowalska- Przewodniczący Komisji  otwierając posiedzenie powitała wszystkich  członków komisji oraz zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia.

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu regulaminu określającego zasady przyznawania 

    dodatku za wysługę lat, wysokości stawek dodatku motywacyjnego i za warunki    

    przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny 

   doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także szczegółowe 

   zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i podziału funduszu nagród.

 

5. Rozpatrzenie problemu związanego z reorganizacją szkół filialnych na terenie gminy.

 

6. Wolne wnioski i zapytania.

 

7. Zamknięcie obrad.

 

       Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek obrad                   i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

 

 

 

 

-   2   -

 

Ad. pkt 3.

 

     Protokół Nr 13/1/2005 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 14 stycznia 2005 roku zoastał wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia wszystkim członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

 

     Członkowie Komisji  nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w w/w protokole - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

 

Ad. pkt 4.

 

Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy , na prośbę Wójta Gminy , przedstawiła        i uzasadniła potrzebę ustalenia przez Radę Gminy

r e g u l a m i n u  określającego zasady przyznawania dodatku za wysługę lat, wysokości stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania, sposobu naliczania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia , a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego              i podziału funduszu nagród.

 

          Komisja, po krótkiej dyskusji w tym temacie , nie zgłosiła żadnych uwag ani zastrzeżeń do w/w regulaminu, jednogłośnie opowiedziała się za przedłożeniem go wraz z projektem uchwały w tej sprawie pod obrady XVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy.

 

         Nadmieniam, że projekt przedstawionego regulaminu stanowi Załącznik Nr 2               do niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt 5.

 

        Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt gminy przedstawił stan osobowy uczniów uczęszczających do poszczególnych szkół filialnych funkcjonujących na terenie naszej gminy . Przedstawił również ilość dzieci poszczególnych szkół filialinych funkcjonujących na terenie naszej gminy. Przedstawił również ilość dzieci poszczególnych miejscowości, w których znajdują się szkoły z perspektywy kolejnych pięciu lat.

        Po czym dodał.....Cyt. " Na początku kadencji ustalaliśmy, że szkoły filialne będą funkcjonować do tej pory , dopóki nie umrą " śmiercią naturalną" tzn. brakiem dzieci lub ich bardzo małą ilością . Należałoby zorganizować zebrania w tych miejscowościach z rodzicami. Najlepiej jak sami rodzice opowiedzą się. Są sygnały , że niektórzy chcą , aby ich dzieci były dowożone do szkół macierzystych. Zastanówmy się , czy jest sens utrzymywać na siłę szkołę, w której do jednej klasy chodzi troje lub dwoje dzieci".

 

Pan Stanisław Dudek - Czlonek Komisji zapytał w jaki sposób Wójt Gminy planuje dowozić te dzieci ?

 

      Wójt wyjaśnił, że ma na myśli zorganizować jeszcze jednego Busa.

 

 

-   3    -

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji poprosił o wyjaśnienie , jaką odległość przyjmuje się przy obowiązku dowożenia dzieci lub zwrotu za bilety  szkolne. Jak tę odległość się mierzy?

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił, iż ustawa mówi o 3 km; odległość tę mierzy się od tablicy do tablicy oznajmiającej nazwę miejscowości , ale życie dyktuje inaczej. Jest nieraz tak, że dzieci mieszkają na wybudowaniach i jest ich dwoje lub troje w jednym kierunku, wówczas bus dowożący dzieci zabiera również i te dzieci, pomimo, że one mają mniejszą odległość , ale jest trochę daleko do szkoły. Gdy jest jedno dziecko i mieszka na trasie , gdzie ten bus nie przejeżdża wówczas rodzice mają obowiązek sami dowieźć go do szkoły".

 

Pani Bożena Kowlaska-  Przewodnicząca Komisji zapytała, co Wójt zamierza , jeśli rodzice nie zgodzą się na likwidację tych szkół.

 

       Wójt Gminy wyjaśnił, że wówczas wystąpi do Raduy Gminy , bo przecież to Rada ustala i decyduje o budżecie gminy. Rada zadecyduje, czy lepiej jest na siłę utrzymywać te szkoły

z tak małą ilością dzieci i nic przy tym nie zrobić w gminie. Jeśli nie zlikwidujemy tych szkół w tym roku, wówczas musimy szukać środki w budżecie na wygospodarowanie w tych szkołach sanitarii "ubikacji".

 

Pan Stanisław Dudek- Członek Komisji .....Cyt. ..." Myślę, że do mieszkańców wsi Przełęk dotarło już to, że ich dzieci będą dowożone do Szkoły w Gródkach".

 

Pani Bożena Kowalska - Przewodnicząca Komisji zgłosiła wniosek zorganizowania zebrań w miejscowościach , w których funkcjonują szkoły filialne tj. w : Przełeku, Małym Łęcku, Skurpiu i Turzy Małej.

 

      Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek i zobowiązała Wójta do uczestniczenia w tych zebraniach.

 

Ad. pkt 6.

 

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji zapytał, co się stało z drzewem , które zostały wycięte przy Szkole Podstawowej w Płośnicy.

 

Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta Gminy wyjaśnił , że drzewo to wzięła Spółka Wodna, która w zamian zrobi boisko szkolne. Z pracami ruszy już na początku wiosny.

 

Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji zapytał, czy podpisaliśmy już umowę na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka?

 

Pani Katarzyna Zakrzewska- Sekretarz Gminy wyjaśnił, że będziemy jeszcze rozmawiać na temat z Radcą Prawnym , gdyż do tej pory podpisywaliśmy umowy, pomimo, że nie mieliśmy

 

-    4   -

 

takiego obowiązku . Obowiązek ten wszedł dopiero teraz. Musimy jednak uzgodnić, czy młodzież powyżej 22 lat też jest objęta tym obowiązkiem.

 

     W dalszej części członkowie Komisji dyskutowali na temat zasad naliczania za dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka na warsztaty.

 

Ad. pkt 7.

 

     Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział i zamknęła obrady niniejszego posiedzenia.

 

Protokołowała:                                                                                   Przewodniczący Komisji

 

Anna Lipińska                                                                                         Bożena Kowalska