Informacja Wójta Gminy Płośnica
z dnia 5 czerwca 2023 roku

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu dotyczącym dokonania przez Radę Gminy Płośnica wyboru 3 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym  w Działdowie Wójt Gminy Płośnica informuje, że do 30 czerwca 2023 roku  można składać kandydatury na ławników na kadencję 2024-2027.

Podstawa prawna:
–   ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 217)  zwana dalej ustawą,
–   rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2011, nr 121, poz. 639 zm. w 2022r. poz. 2155).

Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
  1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2) jest nieskazitelnego charakteru;
  3) ukończył 30 lat;
  4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania   co najmniej od roku;
  5) nie przekroczył 70 lat;
  6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
  7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:
  1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
  2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
  3) funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
  4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
  5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
  6) duchowni;
  7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
  8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
  9) radni gminy, powiatu i województwa.

Uwaga!
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:
  1) prezesi właściwych sądów;
  2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
  3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą i wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
  1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji – dokumenty powinny  być opatrzone datą nie wcześniejszą trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą:
  1) imię (imiona), nazwisko,
  2) numer ewidencyjny PESEL,
  3) miejsce stałego zamieszkania,
  4) własnoręczny podpis 
    - każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście. 
Koszt opłaty za:
  1) wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu  z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;
  2) badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Uwaga!
Rada Gminy przed dokonaniem wyboru zasięga od komendanta wojewódzkiego policji  informację o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez Zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy w Płośnicy ul. Dworcowa nr 52, pok. 11, 12  oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl .

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Płośnicy w godzinach pracy Urzędu – sekretariat pok. nr 13.

Wyborów ławników Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2023 r.      
                            

Wójt Gminy Płośnica
mgr Krzysztof Groblewski