EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

 

W związku z koniecznością aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków informuję o konieczności dokonania zgłoszenia poprzez wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego urządzenia i dostarczenie go do Urzędu Gminy w Płośnicy, w terminie do 15 kwietnia 2023 roku.

Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.)  każdy właściciel ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Płośnica. Zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9 u ww. ustawy, wójt kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa wyżej oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy.

Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi !!!

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.

Druki dostępne są w Urzędzie Gminy w Płośnicy oraz na stronie www.bip.plosnica.pl w zakładce ochrona środowiska > Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Na terenie gminy Płośnica działalność w powyższym zakresie prowadzą:

 

1. Zakład Produkcyjno – Usługowy, Krzysztof Kornelski, Gralewo 54, 13-206 Płośnica

     tel. 508 221 950

2. Solarium Ibiza, Krzysztof Truszkowski, ul. Katarzyny 9, 13-200 Działdowo

     tel. 501 543 666

3. Firma „Krzysztof”, Krzysztof Pilanz Usługi dla ludności – wywóz fekali, Usługi transportowe, Jamielnik 64a, 13-230 Lidzbark
     tel. 606397218

 

Formularz - Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych  (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków - wersja PDF


Formularz - Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych  (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków - wersja edytowalna