Serdecznie zapraszam na posiedzenie LII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Płośnica, które odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku /czwartek/ w lokalu Domu Pracy Twórców przy Urzędzie Gminy w Płośnicy /sala widowiskowa/.

Proszę o przybycie na godz. 10:00

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum Rady Gminy władnego do podejmowania prawomocnych uchwał.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
  4. Sprawozdanie z działalności Stałych Komisji Rady Gminy Płośnica.
  5. I n t e r p e l a c j e.
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
  7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego na drodze wojewódzkiej.
  8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022.
  9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia LI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Płośnica.
  10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
  11. Wolne wnioski i zapytania.
  12. Zamknięcie obrad.        

  

                                                    

Przewodniczący Rady Gminy Płośnica
/-/Zbigniew Zenon Skonieczek

Uwaga! Obrady Sesji Rady Gminy Płośnica są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz transmitowane i udostępnianie poprzez stronę internetową https://www.youtube.com/channel/UCUZZnDf7eHRIdEZNlwfjZBg. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: http://bip.plosnica.pl/?c=1263