Zarządzenie Nr 0050.22.2021 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Płośnica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Płośnica za rok 2020.