Uchwała Nr XXVII/221/36/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płośnica na lata 2013-2024

Uchwała Nr XXVII/222/37/2013 w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

Uchwała Nr XXVII/223/38/2013 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płośnica (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3051)

Uchwała Nr XXVII/224/39/2013 uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płośnica

Uchwała Nr XXVII/225/40/2013 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na Uchwałę Nr XXIII/196/11/2013 Rady Gminy Płośnica z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płośnica

Uchwała Nr XXVII/226/41/2013 w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Płośnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 429/8 mapa 2 o powierzchni 0,25ha, na okres 3 lat.

Uchwała Nr XXVII/227/42/2013 w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płośnicy. (Jednolity Identyfikator Aktu - http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3052)