Stan majątku gminy Płośnica:

Lp. Nazwa środka trwałego

Wartość brutto ŚT na dzień 31.12.2021 r. (w zł)

1. Grunty (Grupa KŚT 0) 9 998 265,21
grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane
w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

523 450,39

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa KŚT 1 i 2) 76 735 079,95
3.

Środki transportu (Grupa KŚT 7)

2 583 748,50
4.

Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa KŚT 3-6)

5 209 756,01
5. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 606 482,49
  Razem 94 426 849,67

Sporządziła:
Anna Jabłońska
Skarbnik Gminy Płośnica
Płośnica, dnia 29.04.2022r.

WÓJT GMINY PŁOŚNICA
mgr Krzysztof Groblewski