U C H W A Ł A   Nr III/13/2006
                                                    
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia zasad przyznawania  diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Sołtysów.

 Na podstawie art. 37b  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./  Rada Gminy  w Płośnicy   u c h w a l a, co następuje:

§ 1
Ustalić dietę w wysokości 60,00 zł.  dla sołtysów uczestniczących  w posiedzeniach Sesji Rady Gminy bez zwrotu kosztów podróży.

§ 2
Traci moc uchwała Rady Gminy w Płośnicy Nr III/28/98 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 roku .


Przewodniczący Rady Gminy
Konrad Sobiech