Zarządzenie Nr 10/2008 rok
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie: projektu Budżetu Gminy na 2009 rok.

 


Na podstawie art.52  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.179, 180 i 181ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku, Nr 248, poz.2104 z późn.zm.)  zarządzam co następuje:

§1.

Przyjmuję projekt budżetu jako w załącznikach od nr 1 do nr 10a do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§2.

Przyjmuję informację o stanie mienia, jak w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Opracowany i uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją mienia komunalnego należy przedłożyć do 15 listopada 2008 roku:

        a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
        b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2009.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


         Wójt Gminy Płośnica
         M. Michał Niedźwiecki