PROTOKÓŁ Nr 17/1/2006

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu , Ochrony Środowiska i Budownictwa
odbytego w dniu 08 lutego  2006 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy  pod przewodnictwem
Pani Renaty Warmińskiej - Przewodniczącej   Komisji .

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10:05 , a zakończyło o godz. 14:45 .

Stan osobowy Komisji - 5 osób
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności   - 5 osób.
 
Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli : 

1. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica
2. Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy
3. Pan Kazimierz Podlasin- Zastępca Wójta Gminy
4. Pani Anna Lipińska - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy
Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Przebieg  posiedzenia :

Pani Renata Warmińska     - Przewodnicząca Komisji  otwierając posiedzenie powitała wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia .
2. Przyjęcie porządku obrad .
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2006 rok.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na najbliższe posiedzenie Sesji Rady Gminy w Plośnicy.   
6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania .
7. Zamknięcie obrad .
      
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.
         Protokół Nr 16/5/2005 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa odbytego w dniu 06 grudnia  2005 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia  w celu umożliwienia członkom komisji dokładnego zapoznania się  z jego treścią . 
 
Członkowie Komisji  nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu , w jakim został sporządzony.
 
Ad. pkt 4.

Pani Renata Warmińska - Przewodnicząca Komisji przypomniała plan pracy Komisji z 2005 roku i zaproponowała następujący plan pracy na 2006 rok:

1. Spotkanie z Przedstawicielami  Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poświętnym oraz  Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa.
2. Spotkanie z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych rolników - Kasa Rolniczego   Ubezpieczenia Społecznego w Działdowie.
3. Spotkanie z Delegatami do Izb Rolniczych.
4. Zaopiniowanie stawek podatkowych na 2007 rok.
Inne sprawy bieżące wynikające z pracy Rady Gminy i Wójta Gminy.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im plan pracy i opowiedzieli się za przedłożeniem go Radzie Gminy na najbliższym posiedzeniu Sesji.

Ad. pkt 5.

Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy przedstawiła i uzasadniła potrzebę podjęcia przez Radę Gminy w Płośnicy następujących uchwał:
- w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagradzania, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
- w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych przy obsłudze szkół podstawowych , gimnazjum na terenie Gminy Płośnica.
- w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązku  wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących przedmioty o różnym wymiarze.  
- o zamiarze  likwidacji Szkoły filialnej w miejscowości Przełęk
- w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Płośnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Pan Kazimierz Podlasin - z-ca Wójta Gminy Plośnica przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy nowej
- uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie Płośnica.

Pan Józef Zajdziński - Członek Komisji zwrócił się z pytaniem, czy jest taka możliwość aby np. trzech gospodarzy zakupiło sobie jeden duży kontener na odpady i mogli odstąpić od małych?

W odpowiedzi Z-ca Wójta gminy wyjaśnił, że jest taka możliwość, ale gospodarze Ci będą mieli obowiązek przynajmniej raz na kwartał  wywieźć swoje odpady na wysypisko i posiadać pokwitowanie.

Pani Renata Warmińska - Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na brak koszy na śmieci na przystankach PKS. Na przystankach tych jest strasznie naśmiecone i stanowi negatywny wizerunek wsi.

Z-ca Wójta Gminy wyjaśnił, że do niedawna stały na każdym przystanku stare kosze, ale były one systematycznie napełniane odpadami przez mieszkańców wsi. Dlatego też zostały zabrane. Spróbujemy zakupić nowe pojemniki i jeszcze raz ustawić.

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy  przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia uchwał w sprawie . Na przystankach tych jest strasznie naśmiecone i stanowi negatywny wizerunek wsi.
- nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej budynkiem hydroforni, położonej we wsi Turza Małą oznaczonej Nr działki 56/2 z mapy 2 o powierzchni 0,0623 ha stanowiącej własność Gminy.
- zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców wsi Gralewo i Murawki.
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2006.
- zmian w Budżecie Gminy Płośnica na 2006 rok.

Członkowie komisji, po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na temat w/w projektów uchwał nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń - jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich pod obrady XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.


Ad. pkt 6.
Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

Pan Wiesław Rudnicki- Członek Komisji zgłosił potrzebę położenia dywanika asfaltowego na drodze Gralewo-Koszelewy. A przynajmniej narazie w tym roku przygotowania projektu na tę inwestycję.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił , że najpierw wyliczy się koszty remontu i modernizacji wszystkich dróg gminnych, a następnie Rada Gminy wytypuje te drogi, które kwalifikują się w pierwszej kolejności do realizacji .
Wójt Gminy poinformował Radnych, że będzie dążył również do modernizacji oświetlenia na terenie naszej gminy. 
 
Ad. pkt 7.
     Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękowała wszystkim za udział i na tym  zamknęła niniejsze posiedzenie Komisji.


Protokołowała :                                                                                Przewodniczący Komisji 
Anna Lipińska                                                                                  Renata Warmińska