Uchwała Nr XXIII/5/2006

Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 23 lutego 2006 roku

 

w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiatu godzin zajęć nauczycieli realizujących przedmioty o różnym wymiarze 

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591, z późn.zm.) i art.42 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela(Dz.U. z 2003 roku, Nr 118, poz.1112 z późn.zm.)    po uzyskaniu opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć i realizujących przedmioty o różnym wymiarze według następujących zasad:

 

 

L.p.

Stanowisko – przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

obowiązkowego wymiaru zajęć

1.

Nauczyciele realizujący zajęcia świetlicowe i godziny biblioteki szkolnej

·         w przypadku, gdy zajęcia świetlicowe obejmują do 25% włącznie zajęć ogółem – 30

·         w przypadku, gdy zajęcia świetlicowe obejmują powyżej 25% do 75% włącznie zajęć ogółem – 28

·         w przypadku, gdy zajęcia świetlicowe obejmują powyżej 75% zajęć ogółem         – 26

2.

Nauczyciele realizujący zajęcia świetlicowe i zajęcia z przedmiotów, dla których tygodniowy wymiar zajęć wynosi 18 godzin

·         w przypadku, gdy zajęcia świetlicowe obejmują do 25% włącznie zajęć ogółem – 20

·         w przypadku, gdy zajęcia świetlicowe obejmują powyżej 25% do 75% włącznie zajęć ogółem – 22

·         w przypadku, gdy zajęcia świetlicowe obejmują powyżej 75% zajęć ogółem         – 24

3.

Nauczyciele realizujący godziny biblioteki szkolnej i zajęcia z przedmiotów, dla których tygodniowy wymiar zajęć wynosi 18 godzin

·         w przypadku, gdy zajęcia biblioteki obejmują do 25% włącznie zajęć ogółem – 20

·         w przypadku, gdy zajęcia biblioteki obejmują powyżej 25% do 75% włącznie zajęć ogółem – 24

·         w przypadku, gdy zajęcia biblioteki obejmują powyżej 75% zajęć ogółem         – 26

4.

Nauczyciele realizujący zajęcia świetlicowe, godziny biblioteki szkolnej oraz przedmioty dla których tygodniowy wymiar zajęć wynosi 18 godzin

·         w przypadku gdy zajęcia świetlicowe i godziny biblioteczne łącznie obejmują 25% włącznie zajęć ogółem – 23

·         w przypadku gdy zajęcia świetlicowe i godziny biblioteczne łącznie obejmują od 25% do 75% włącznie zajęć ogółem – 25

·         w przypadku gdy zajęcia świetlicowe i godziny biblioteczne łącznie obejmują powyżej 75% zajęć ogółem – 28

 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Dyrektorom Szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płośnica.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Szymańska