PROTOKÓŁ Nr 19/7/2005

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 30 listopada 2005 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pani Bożeny Kowalskiej - Przewodniczącej Komisji.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9:30 , a zakończyło o godz. 14:10.

Stan osobowy Komisji - 6 osób.
Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 6 osób.
Załącznik Nr 1.

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

1. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica
2. Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy
 
Przebieg posiedzenia:

Pani Bożena Kowalska - Przewodnicząca Komisji otwierając posiedzenie powitała wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie stawek podatkowych na 2006 rok.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu gminy Płośnica na 2006 rok.
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pozostałych projektów uchwał przygotowanych na najbliższe  posiedzenie Sesji Rady Gminy.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek i przystąpili do omawiania poszczególnych punktów. 

Ad. pkt 3.

Protokół Nr 18/6/2005 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych  odbytego w dniu 13 września  2005 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.
Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.
Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica
przypomniał  stawki podatkowe obowiązujące na terenie naszej gminy w 2005 roku, przedstawił wysokość maksymalnych stawek proponowanych przez Prezesa GUS oraz określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, po czym przedstawił swoje propozycje :

Podatek rolny - ministerialna cena 1q żyta obniżyła się do kwoty 27,88 zł. / z pierwszych trzech kwartałów roku bieżącego/ - Wójt proponuje nie obniżać jej , tylko przyjąć w takiej wysokości jako podstawę naliczania podatku.

Opłata targowa oraz administracyjne, podatek leśny, podatek od posiadania psów oraz podatek od środków transportowych  - pozostawić na poziomie roku 2005 , bez zmian.

Podatek od nieruchomości:
1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
    bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
    od 1 m2 powierzchni                                                                                                 0,58 zł.
2) od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
    lub elektrowni wodnych  od ha powierzchni                                                              3,60 zł.
3) od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
    statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego
    od 1 m2 powierzchni                                                                                                    0,15 zł.
4) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej              0,50 zł.
5) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
    oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
    działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej                                       14,00 zł.
    w tym:
    a) od budynków lub ich części związanych z usługami w rolnictwie,
        zajętych na garażowanie maszyn rolniczych , z wyjątkiem budynków
        zajętych na garażowanie ciągników i przyczep od 1 m2 powierzchni                      2,20 zł.
 6) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
     w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
     użytkowej                                                                                                                     8,00 zł.
7) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
    w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  od 1m2 powierzchni użytkowej          2,00 zł.
8) od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie
    odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
    publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej                                                               3,70 zł.
9) od budowli
    ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3-7
    ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.                                                                   2%
Zwolnienia od podatku pozostawić bez zmian w stosunku do roku 2005.

Komisja Oświaty , Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych  jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem proponowanych stawek oraz przedstawienie ich pozostałym komisjom działającym przy Radzie Gminy.

Ad. pkt 5. 
Projekt Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok członkowie Komisji dostali dużo wcześniej przed terminem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia im dokładnego zapoznania się z jego treścią oraz propozycjami budżetu w poszczególnych działach . W związku z tym Komisja odstąpiła od głośnego czytania i przeszła do dyskusji:

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek komisji zapytał , czy Wójt Gminy myślał o kredycie na inwestycje ?

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił , iż myśli o kredycie w wysokości 500 tys. zł. na wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie naszej gminy . Jest jeszcze na etapie rozmów i zasięgania opinii na ten temat.

Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji zapytał Wójta co planuje z kanalizacją , jeśli nie otrzymamy środków ze ZPORRU?

W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że jeśli zaistnieje taka sytuacja wówczas będziemy realizować budowę sieci kanalizacyjnej w zakresie własnych środków chociaż w celu podłączenia reszty posesji w Płośnicy.

Pani Maria Wodzyńska - Członek Komisji czy zamierzamy coś w sprawie remontu Szkoły Podstawowej w Niechłoninie?

Wójt Gminy wyjaśnił, iż na remont szkół i utrzymanie każda szkoła ma środki, z których powinni stopniowo remontować . Pani dyrektor Szkoły w Niechłoninie powinna stopniowo myśleć i wymieniać okna oraz wymienić piec centralnego ogrzewania.
     
Ad. pkt 6.
Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia na XXII Zwyczajnym posiedzeniu Sesji Rady Gminy następujących uchwał:
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki   w wysokości 178.770 zł. na lata 2005-2006 z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  tj. " budowy sieci wodociągowej w Turzy Małej"
-  sprzedaży w trybie przetargu działki niezabudowanej położonej w e wsi Przełęk o pow. 0,04 ha
- ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagradzania zasad dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płośnicy.
- w sprawie uznania za Pomnik Przyrody / dębu szypułkowatego oraz trzech lip drobnolistnych wg. wniosku Szkoły Podstawowej w Płośnicy /
-  sprzedaży w trybie przetargu działki niezabudowanej położonej w e wsi Przełęk o pow. 0,04 ha.
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia
  w Płośnicy na czas nieokreślony.

Członkowie Komisji uwag ani zastrzeżeń do przedstawionych projektów uchwał nie zgłosili, jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich pod obrady  Sesji Rady Gminy w Płośnicy.  

Ad. pkt 7.
Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

Pan Lemański Jan - zgłosił potrzebę uregulowania czasu oświetlenia ulic w miejscowości Zalesie, gdyż lampy zapalają się o godz. 15.00 a wygaszają o godz. 21.30 . Powinny zapalać się     o godz. 16.00 a wygaszać o godz. 23.00.

Ad. pkt 8.
Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział i zamknął obrady niniejszego posiedzenia.


Protokołowała:                                                                         
Anna Lipińska                                                                                  

Przewodniczący Komisji:
Bożena Kowalska