Zarządzenie Nr 38/2004

                                        Wójta Gminy Płośnica

z dnia 14 grudnia  2004 roku

 

w sprawie: powołania komisji do odbioru wodociągu przy ul. Młyńskiej                  w miejscowości Płośnica.

 

 

 

         Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) postanawiam powołać komisję w następującym składzie:

 

 

1.     Katarzyna Zakrzewska– Przewodniczący komisji

2.     Teresa Jędraszek- członek

3.     Halina Jabłońska – członek

 

 

§1.

1.     Zadaniem komisji jest odbiór wybudowanego wodociągu wiejskiego przez Usługi Ziemno Wodno Kanalizacyjne i Transport Marek Sławiński; 14-260 Lubawa ul. Świętej Barbary 21  na terenie miejscowości Płośnica; przy ul. Młyńskiej.

2.     Czynności związane z przejęciem zostaną utrwalone protokołem zdawczo-odbiorczym.

3.     Czynności te komisji dokona w terminie do 30.12.2004 roku.

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.